Trenerzy

Naszymi trenerami są zawsze osoby z bogatym doświadczeniem pedagogicznym. Poznaj naszą kadrę dydaktyczną. 

dr hab. Anna Prokopiak – nauczyciel dyplomowany, edukator

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. W 2010r. obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Kirenko, UMCS, na temat: Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Założyła Fundację Alpha, która działa na rzecz osób z autyzmem. Obecnie jako prezes fundacji prowadzeni Centrum Terapii Autyzmu, które diagnozuje i prowadzi terapie dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Specjalnych Ośrodkach Szkolno –  Wychowawczych prowadząc zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Prowadzi również wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu: Metodyki wychowania i nauczania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Wczesnej rehabilitacji dziecka z upośledzeniem umysłowym, Rehabilitacji społecznej upośledzonych umysłowo, Wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych.

Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (red.) A. Prokopiak, Fraszka Edukacyjna i Fundacja Alpha, Warszawa Lublin 2014; Niedyrektywność w terapii autyzmu [w:] Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia (red.) Kossewska J., Wyd. JAK, Kraków 2014; Umysł, ciało, emocje i seksualność osoby z autyzmem (współautorstwo Parchomiuk M.) [w:] Społeczeństwo i Rodzina Nr 38 (1/2014); Autyzm a odżywianie. O czym nauczyciel wiedzieć powinien? [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXXII Wydanie Specjalne Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży, red. Wiatrowska A. Bieganowska A., Witek A., Wyd. UMCS, Lublin; Wsparcie osób z autyzmem w środowisku wychowawczym [w:] Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością, red. Sidor-Piekarska B., Wyd. KUL, Lublin; Funkcjonowanie seksualne osób ze spektrum autyzmu. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012; Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z autyzmu w zakresie: trudnych zachowań, seksualności, diagnozy i terapii rozwoju społeczno – emocjonalnego.

dr Agnieszka Chodun – oligofrenopedagog, terapeuta SI

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
W latach 2001 – 2002 ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom w Fundacji ,,Synapsis” w Warszawie i od tego czasu pracuje z osobami z autyzmem.
W 2005 roku uzyskała certyfikat terapeuty integracji sensorycznej kończąc dwustopniowy kurs w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie.
W roku 2018 została certyfikowanym terapeutą z zakresu diagnozy i terapii małych dzieci z autyzmem Early Start Denver Model.
Od 2007 roku przez 13 lat była wiceprezesem Fundacji Alpha w Lublinie działającej na rzecz osób z autyzmem.
W 2020 roku obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. dr hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. KUL na temat: Dylematy osób z autyzmem związane z wychowaniem moralnym. Studium z edukacji medialnej w świetle badań własnych.
Jest autorką dwóch publikacji naukowych w czasopiśmie doktorantów Instytutu Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL Forum młodych pastoralistów pt. ,,Autystyczni sawanci. Autyzm a technologia informacyjna” oraz ,,Zmysły w Biblii”.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel dyplomowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz jako terapeuta integracji sensorycznej i dogoterapeuta w Centrum Terapii Autyzmu Alpha. Prowadzi ćwiczenia na studiach podyplomowych z zakresu autyzmu oraz integracji sensorycznej na UMCS, oraz zajęcia w centrach doskonalenia nauczycieli.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z autyzmu w zakresie: diagnozy i terapii integracji sensorycznej, a także trudnych zachowań.

mgr Ewelina Ciarka – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, socjolog

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracowała jako dydaktyk w WSNS Pedagogium. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako koordynator merytoryczny i superwizor w Centrum Terapii Promitis, terapeuta indywidualny w terapeutycznym punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Centrum Terapii Sotis oraz asystent cień dziecka z autyzmem. Aktualnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapeuta w jednej z warszawskich szkół specjalnych. Prowadzi również terapie indywidualne dla osób z ASD.

Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in.: Współpraca z rodzicami, Wykorzystanie pedagogiki zabawy jako ważnego sposobu na aktywizowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, PEP-R – Określanie potrzeb terapeutycznych i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem, Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, Muzykoterapia. Profilaktyka i terapia muzyczna, Terapia Ręki, MAKATON Szkolenie Podstawowe, Szkolenie Podstawowe PECS, Trudne Zachowania – Pozytywne Podejście, Podstawy Diagnozy i Terapii Zespołu Aspergera, Podstawowe Zagadnienia Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem cz. I i II, Wychowawca w Placówkach Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, Trening umiejętności społecznych – warsztaty praktyczne, Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja ucznia, Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno- wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczna uwagę, Trening Umiejętności Społecznych terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu, Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych IPET.

W ramach działalności naukowej prowadziła prelekcję pt. „Zaburzenia sensoryczne jako jedna z przyczyn zachowań trudnych u dzieci – zalecenia terapeutyczne„ na konferencji naukowej „Zachowania niepożądane u dzieci – przyczyny, zalecenia terapeutyczne, praktyczne wskazówki” w Ciechanowie (organizator: Fundacja Pomoc Autyzm); prelekcję pt. „Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu„  oraz warsztaty pt. „Przystosowanie  otoczenia terapeutycznego jako jedna ze strategii niwelowania zachowań trudnych” na konferencji naukowej „Autyzm – wiedza, terapia, skutki” w Siedlcach (organizator: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli); warsztaty pt. „Trudności komunikacyjne osób z ASD a zaburzenia integracji sensorycznej” na konferencji naukowej „V Europejski Dzień Logopedy – W świat autyzmu w Warszawie (organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)prelekcję pt. „Komunikacja funkcjonalna i jej znaczenie w rozwoju osób z autyzmem i ZA” na konferencji naukowej „Niepełnosprawność a edukacja. Autyzm – wiem, rozumiem, pomagam” w Zabrzu; prelekcję pt. „Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych jako źródło trudności adaptacyjnych osób z ASD na konferencji naukowej „ Autyzm – praktyczne aspekty diagnozy, terapii, edukacji” w Brodnicywarsztaty „Mity i fakty – ASD” na konferencji „Małe dziecko- tabu i mity w rozwoju i terapii małego dziecka” zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, wystąpiła z autorską prelekcją nt. „Komunikacja wspomagająca w neurologopedii”.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z autyzmu w zakresie: trudnych zachowań, mowy i komunikacji, przystosowania otoczenia terapeutycznego i terapii.

dr Marta Majorczyk –  pedagog, psycholog, psychoterapeuta systemowy, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki.

Ukończyła studia magisterskie z pedagogiki (specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza) oraz psychologii (specjalność: neuropsychologia). W 2010 roku obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2015 roku współpracuje z Niepubliczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogicznej przy Uniwersytecie SWPS w Poznaniu na stanowisku doradcy rodzinnego, trenera, animatora rozwoju, pedagoga.

Autorka kilkudziesięciu prac naukowych, w tym sześciu monografii i blisko kilkudziesięciu tekstów popularno-naukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz neurodydaktyki. Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji naukowych i metodycznych. Stały współpracownik pism branżowych takich jak: “Wczesna Edukacja”, „Dyrektor Szkoły”, „Sygnały. Miesięcznik Wychowawcy”, „Bliżej Przedszkola”, „Newsweek Psychologia” i wielu innych.

Odbyła wiele szkoleń doskonalących kompetencje i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, efektywnego uczenia się
i nauczania, diagnozy, kreatywności, profilaktyki, coachingu, mentoringu czy tutoringu.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi  e autorskie szkolenia w następujących obszarach: współpraca placówki oświatowej z rodzicami dziecka/ucznia, procesu opiekuńczo-wychowawczego, dziedzin wychowania, metodyki opiekuńczo-wychowawczej w żłobku, przedszkolu i szkole, diagnozy psychopedagogicznej w pracy nauczyciela, wychowawcy, efektywnego nauczania, adaptacji dziecka do placówki opiekuńczej czy oświatowej, neurotreningu w edukacji, profilaktyki, treningu umiejętności
wychowawczych, prowadzenia procesów grupowych w klasie szkolnej.

mgr Edyta Otczyk – pedagog, certyfikowany konsultant psychoterapii pozytywnej, mediator 

Ukończyła Uniwersytet Śląski na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, konsultant ds. osób psychicznie chorych, specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, Prezes Stowarzyszenia „Zaczarowana Pomoc”, mediator rodzinny i karny, Wiceprzewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie, pielęgniarka, pracownik socjalny, kurator społeczny, opiekun prawny, twórczyni programu warsztatów w Kolorach Tęczy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, doradca w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, osobami i rodzinami w kryzysie, trenerka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. W swoim doświadczeniu ma również pracę w zakresie asystentury rodziny i koordynacji projektów. Współautorka podręcznika w Programie „Nowa Droga”.

Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in.: Praca trenerska na procesie grupowym, Treningi interpersonalne, Praca z pacjentem psychotycznym, Mediacje rodzinne i karne, Systemowe podejście do pracy z rodziną wieloproblemową, Praca z osobą uzależnioną od alkoholu, Uzależnienia od czynności, Terapia osób uzależnionych od seksu, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie, interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, komunikacji interpersonalnej, negocjacje w interwencji kryzysowej.

Dla Puzzle prowadzi szkolenia autorskie z zakresu: pracy z osobami niepełnosprawnymi, psychicznie chorymi, pracy z rodziną.

mgr Anna Parakiewicz – pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, specjalista terapii pedagogicznej

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja: oligofrenopedagogika; studia podyplomowe na kierunku: Wczesna Interwencja, Pomoc dziecku i rodzinie, a także studia podyplomowe
z zakresu Terapia Pedagogiczna. 

Terapeuta Integracji Sensorycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwoju, terapii dzieci głuchoniewidomych, terapii metodą Integracji Sensorycznej, Doświadczenie zawodowe zdobywała mi.in w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznej placówki zajmującej się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Warmińsko – Mazurskiem Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Instytucie Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszeniau Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Giżycku. Obecnie wykładowca, pedagog w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej S.O.S. w Olsztynie.

Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in.: Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP – r, Terapia małych dzieci z niepełnosprawnością złożoną – z uszkodzeniami narządu wzroku i dodatkowymi niepełnosprawnościami, Stymulacja sensomotoryczna a przetwarzanie słuchowe i rozwój mowy, Stymulacja Sensomotoryczna w zaburzeniach koncentracji uwagi, Procedury i techniki wygaszania zachowań trudnych u osób z autyzmem, Elementy metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, Model Wczesnej Interwencji – MODEL INSITE –model pracy w domu z rodziną dziecka w wieku 0-6 lat z niepełnosprawnościami oraz dodatkowymi uszkodzeniami, ocena rozwoju dziecka – skala rozwojowa programu INSITE,  Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – Marita Gherke, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – diagnoza i terapia, Makaton – szkolenie podstawowe, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I,II, III stopień, Wczesna interwencja wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju, Konstruowanie indywidualnych programów rewalidacyjno – terapeutyczno – edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Ruch Rozwijający I stopnia bazującego na pracy Weroniki Sherborne, Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.


Jest autorką wielu publikacji, m.in. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z ADHD, w: Edukacja zdrowotna, Półrocznik Naukowy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Vol. 5, Nr 1, 2008, Wpływ choroby genetycznie uwarunkowanej na wybór drogi życiowej – na przykładzie zespołu Marfana, w: Zeszyty Naukowe, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, 1/2008, Majewska J., Majewski A., Parakiewicz A., Zaorska M.: Integracja Sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2016 ; Możliwości terapii zaburzeń komunikacji u dzieci
z niepełnosprawnością za pomocą metody Integracji Sensorycznej
, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 19, maj/czerwiec 2017, Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci z niepełnosprawnością. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017, Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym z Zespołem Aspergera wykorzystujący stymulację sensoryczną, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi szkolenia w zakresie: integracji sensorycznej, pracy z osobami
z niepełnosprawnościami  i/lub autyzmem.

mgr Dobromiła Smolak – oligofrenopedagog, arteterapeutka, trener metody Wideotrening Komunikacji 

Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna (specjalizacja: oligofrenopedagogika), a także studia podyplomowe na kierunku arteterapia. Jest trenerem metody Wideotrening Komunikacji (VIT). Posiada 10-letnie doświadczenie w terapii dzieci z autyzmem metodami niedyrektywnymi (Son-Rise, „3i”). Na co dzień pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, gdzie jest koordynatorem grupy przedszkolnej dla dzieci z autyzmem oraz prowadzi zajęcia indywidualne.

Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in: Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD, Original Play – kurs podstawowy, Afazja dziecięca, Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, Drogi i mosty (…) strategie uczenia umiejętności społ. osób z ASD, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, NVC – Porozumienie bez przemocy, Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Pivotal Response Treatment – szkolenie wprowadzające, Osoby z zespołem Aspergera – świat emocji, Autyzm z klasą. Integracja uczniów z autyzmem, Trudne zachowania – pozytywne podejście, Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się (AAC), PECS – szkolenie podstawowe, Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia, Bajka terapeutyczna, relaksacyjna i edukacyjna, Kurs I stopnia Ruchu Rozwijającego oparty na metodzie Weroniki Sherborne.

Prowadziła i współprowadziła szkolenia i warsztaty, m.in: Niedyrektywne formy pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu (Użgorod, Ukraina), Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem (Równe, Ukraina), Autyzm – kryteria diagnostyczne (Kijów, Ukraina), Samodzielność dziecka ze spektrum autyzmu – konsultacje online dla rodziców, Radość zabawy – terapeutyczne zabawy z dzieckiem z autyzmem w podejściu relacyjnym w przedszkolu – warsztaty w ramach konferencji „Pomiędzy ideą a rzeczywistością”, Basic Strategies for Working with Children with ASD (dla International School of Krakow), Model pracy w grupie przedszkolnej z wykorzystaniem zasad metody 3i – wystąpienie na konferencji „Spektrum autyzmu – spektrum terapii”.

Izabela Zamirska-Rąpała – pedagog, oligofrenopedagog, psychoterapueta, szkoleniowiec

Współpracuję m.in. z: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Doskonalenia Nauczycieli, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, Centrum Szkoleń i Psychologii iBiznesu, Wydawnictwo Operon, MDS Centrum Wsparcia Biznesowego, ROME Metis, ZDZ Katowice, prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych (referencje na życzenie).

Jestem trenerem od ponad 10 lat. Łączę swoją pracę z pasją. Prowadzę warsztaty, szkolenia, wykłady. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, bywam mentorem, tutorem, wykładowcą, coachem i terapeutą.

Od ponad 25 lat związana jestem z oświatą, przez 10 lat prowadziłam własny, prywatny gabinet psychoterapeutyczny, przez kilkanaście lat byłam kuratorem sądowym, mam bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą, jestem pedagogiem, coachem, a przede wszystkim szkoleniowcem.

Na przestrzeni lat z powodzeniem realizowałam szkolenia dotyczące rozwoju osobistego i kształtowania kwalifikacji zawodowych czy coachingu, także w oparciu o duże projekty unijne.

Pracuję głównie autorsko i warsztatowo. Realizując cel szkolenia stara się mieć na uwadze potrzeby uczestników w zależności od etapu pracy grupy.

mgr Anna Poduch – coach, trener rozwoju umiejętności psychospołecznych, superwizor

Absolwentka Politechniki Białostockiej, kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Ukończyła roczną  Szkołę Trenerów „Metrum- Warsztaty i doradztwo psychologiczne” w Katowicach, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczka Treningu interpersonalnego oraz rozwoju osobistego. W roku 2018 ukończyła kurs przygotowania pedagogicznego na Uniwersytecie w Białymstoku, a w 2019 roku studia podyplomowych „Coaching w biznesie” na Politechnice Białostockiej.

W pracy zawodowej wspiera firmy i instytucje w rozwoju kluczowych umiejętności psychospołecznych pracowników, liderów i managerów oraz osoby indywidualne. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz superwizje dla biznesu oraz różnych grup społecznych.Pomaga rozwijać umiejętności skutecznej komunikacji wewnętrznej oraz komunikacji z klientem, a także efektywnej współpracy w zespole. Motywuje do działania, pomaga pokonywać ograniczenia  i blokujące przekonania oraz wpływa na budowanie efektywnych zespołów. 

Doświadczenie szkoleniowe zdobyła realizując projekty szkoleniowo-doradcze dla firm z różnych branż. Prowadziła Warsztaty Efektywnej Nauki oraz spotkania superwizyjne dla nauczycieli mające na celu wdrożenie produktów edukacyjnych z zakresu kluczowych kompetencji uczniów. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu „Treningu Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży”. 

Bogate doświadczenie zawodowe oraz własna droga rozwoju osobistego sprawia, że potrafi z pasją, wiarą i przekonaniem przekazywać wiedzę. Wykorzystuje niekonwencjonalne narzędzia, pozwala doświadczać i odkrywać zasoby oraz pokonywać własne słabości. Skupia się na konkretach, jest dociekliwa a psychologicznym podejściem zaciekawia uczestników i motywuje do wprowadzania zmian.

Interesuje się psychosomatyką oraz pogłębia wiedzę w zakresie inteligencji emocjonalnej.

Odbyła wiele szkoleń rozwijających jej umiejętności: „Psychologia dorosłego człowieka”, Wprowadzenie do procesów uczenia się i zmiany w oparciu o neuronaukę, Szkolenie w ramach cyklu maraton coachingu kształtującego kompetencje coachingowe zgodnie ze standardami ICF: „Struktura sesji coachingowej”, Jak tworzyć dobry klimat w grupie, Cykl szkoleniowy Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Auditor jakości wg ISO 9001:2015. 

mgr Mariola Rytel – pedagog szkolny, pedagog społeczno – opiekuńczy, resocjalizacji, oligofrenopedagog i psychodietetyk

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny w Szkole Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu. Jednocześnie zajmuje się terapią dzieci niepełnosprawnych, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z różnego rodzaju zaburzeniami, a także wsparciem ich rodzin. Pracuje z dziećmi nad usprawnianiem zaburzonych funkcji organizmu, prowadzi ćwiczenia usprawniające pamięć, koncentrację, koordynację wzrokowo – słuchową, sprawność manualną (terapia ręki). Pomaga w zdobywaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowaniu, wspiera rodziny w załatwianiu spraw urzędowych oraz związanych z leczeniem i rehabilitacją dziecka, a także w rozwijaniu zainteresowań. Pracuje z dziećmi i młodzieżą doświadczającą lęków, autoagresji i myśli samobójczych, a także zaburzeń odżywiania.

Swoją wiedzą i doświadczenie dzieli się od lat z nauczycielami podczas prowadzonych szkoleń i warsztatów. Tematyka dotychczas prowadzonych szkoleń obejmuje: Formy wsparcia dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizację procesu nauczania w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sytuację ucznia niepełnosprawnego (w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera i mutyzmem) w szkole ogólnodostępnej oraz metody komunikacji alternatywnej z uczniami szkół ogólnodostępnych, mającymi zaburzenia w komunikacji. Ponadto prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu diagnozy autyzmu, Zespołu Aspergera i innych całościowych zaburzeń w rozwoju.

Odbyła wiele szkoleń i kursów doskonalących warsztat zawodowy, m.in.: Terapia ręki, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Dostosowania wymagań edukacyjnych, Szkolny doradca zawodowy, Socjoterapia w szkole, Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, Całościowe zaburzenia rozwojowe. Spektrum autyzmu, Arteterapia w przedszkolu, Dysleksja, Uczyć się przez działanie – edukacja Montessori, Samodzielne prowadzenie przesiewowych badań logopedycznych, Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej generujące trudności rozwojowe dziecka, w tym trudności szkolne i zaburzenia zachowania, Obserwacja pedagogiczna i diagnoza przedszkolna, Magiczna moc bajkoterapii. Bajki terapeutyczne – sposób na problemy wychowawcze i emocjonalne dzieci, Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej, Komunikacja społeczna.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia: pt. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w placówkach ogólnodostępnych – od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej oraz Metody komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, opóźnionym rozwojem mowy) oraz Jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych u dzieci i młodzieży (autoagresja, próby samobójcze, anoreksja, bulimia, przemoc, depresja, zaburzenia wieku adolescencyjnego i inne).

mgr Zuzanna Forszpaniak – logopeda, polonista, lektor języka polskiego jako obcego, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

Ukończyła 5-letnie studia dzienne na kierunku filologia polska ze specjalnością logopedia i studia podyplomowe na kierunku oligofrenopedagogika. Uzyskała również certyfikat uprawniający do pracy jako terapeuta integracji sensorycznej oraz posiada kwalifikacje do prowadzenia terapii ręki.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi w normie rozwojowej oraz z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi m.in. z autyzmu, niepełnosprawności intelektualnej, afazji i niepełnosprawności sprzężonych. Do terapii swoich podopiecznych podchodzi holistycznie, dlatego wielokrotnie podczas zajęć wykorzystuje wiedzę z różnych dziedzin (podczas zajęć logopedycznych wspiera integrację przetrwałych odruchów pierwotnych, podczas zajęć języka polskiego jako obcego ćwiczy prawidłową wymowę, wspiera rozwój komunikacyjny podczas terapii integracji sensorycznej…).

Od początku swojej pracy uczestniczyła w ponad 50 szkoleniach z zakresu logopedii, dydaktyki języka polskiego jako obcego, pedagogiki, terapii integracji sensorycznej oraz dziedzin pokrewnych. Ukończyła m.in. trzystopniowy kurs Makaton, szkolenie „Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących” oraz „Tekst w nauczaniu języka polskiego jako obcego”. Brała udział też w szkoleniach zagranicznych, np. „Принципы формирования билингвальной Монтессори среды в классе 3-6: как происходит безбарьерное становление языка?”, które dotyczyło kształtowania dwujęzyczności u dzieci w wieku przedszkolnym.

Jest autorem publikacji „DIA-LOG — narzędzie do wstępnego badania mowy dzieci w wieku zerówkowym i wczesnoszkolnym” (ISBN: 978-83-8221-159-7) oraz kilku Wklejkopak, czyli zestawów logopedycznych kart pracy skoncentrowanych wokół jednego tematu przewodniego. Samodzielnie ilustrowała wszystkie te publikacje.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi szkolenia z zakresu: metod tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych, wykorzystania metod AAC w rozwoju komunikacji, diagnozowania logopedycznego, pracy z dziećmi cudzoziemskimi oraz dwujęzycznymi oraz terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

mgr Agata Radzka – tyflopedagog, trener

Ukończyła pedagogikę specjalną o specjalności tyflopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała  w stowarzyszeniu, które wspierało osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Pracowała bezpośrednio z osobami niewidomymi/słabowidzącymi, niesłyszącymi, słabosłyszącymi. Szkoliła kadrę, rodziców, nauczycieli, wolontariuszy pracujących z takimi osobami. Współpracowała z instytucjami, które chciały być otwarte na przyjęcie klientów z niepełnosprawnością słuchową i/lub wzrokową (m.in.z  Muzeum w Wilanowie, Muzeum w Stalowej Woli, szkoły). 
Obecnie pracuje w Państwowej Szkole Podstawowej w Warszawie (jako nauczyciel wspomagający dziecka słabowidzącego), współpracuje z Ośrodkiem dla Dzieci Niewidomych w Laskach, fundacją Vis Maior.
Prowadzi również warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. Jest instruktorką Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.
Pracowała w Ośrodku Rozwoju Edukacji przy projekcie powstawania Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW).

         mgr Ewa Mikołajczyk  – nauczyciel, oligofrenopedagog, specjalista w pracy z osobami z autyzmem, diagnosta ADOS-2, Trener TUS,

Trener Kontroli Złości, Trener metody Kids Skills – Dam Radę, Trener metody Carol Sutton, trener warsztatów dla rodziców z ADHD oraz spektrum autyzmu, Certyfikowany Coach ICF, Trener Biznesu, w trakcie zaawansowanego szkolenia na certyfikowanego terapeutę TSR.

Od ponad 20 lat pracuje w zawodzie nauczyciela.  Ukończyła m.in. podyplomowe studia na kierunku  „Edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami oraz na kierunku Oligofrenopedagogika.  W 2020r. ukończyła Kursie Mindfulness MBLC i od tej pory często w swojej pracy często  wykorzystuje uważność. Posiada ponadto tytuł diagnosty ADOS-2 i jest wpisana na listy Fundacji JiM.
         Pracuje z osobami z niepełnosprawnościami, a ponadto jest mamą młodego mężczyzny  z Zespołem Williamsa oraz 16 latka ze spektrum autyzmu.  Swoje ogromne doświadczenie, zdobywała każdego dnia zarówno w pracy jak i w życiu prywatnym. Tę wiedzę, na co dzień wykorzystuje w szkole podstawowej, jako nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne. Pomaga uczniom z różnymi trudnościami polubić szkołę, nawiązywać relacje, pokazując właściwą drogę i dając wskazówki, by czuli się dobrze i bezpiecznie. 
        Dodatkowo prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w Centrum twórczego rozwoju dziecka i rodziny  oraz w prywatnym gabinecie pracując indywidualnie i grupowo z osobami ze spektrum,  oligofrenią i innymi osobami, z różnymi potrzebami.  Wychodząc naprzeciw potrzebom prowadzi również grupę wsparcia dla rodziców, realizując w niej dedykowane warsztaty oraz szkolenia.
         W latach 2017r.-2019r. pełniła funkcję prezeski Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Stronę Słońca w Tychach. Od 2012r. jest v-ce prezeską ds. organizacyjnych Stowarzyszenia Dzieci z Wadą Słuchu „Chcę Słyszeć.
         Odbyła wiele szkoleń, które zwiększają warsztat pracy, dają nowe możliwości i umiejętności, m.in. : Akademia LEGO® Education – LEGO Education SPIKE Prime Intro – wykorzystanie klocków Lego m.in. do pracy z osobami ze spektrum autyzmu, cykl warsztatów „Aktor przestrzeni publicznej – teoria i praktyka”. Otrzymała certyfikat Trenera Edukreatywności uprawniający do prowadzenia zajęć Trening Edukreatywności oraz do używania nazwy Trening Edukreatywności i tytułu Trener Edukreatywności.
        Brała udział w warsztatach praktyczne zastosowanie muzykoterapii w pracy z dziećmi i młodzieżą na różnym etapie rozwoju,
w  szkoleniu  Karty Milowe: „Emocje uczniów w kryzysie. Karty Milowe i inne narzędzia”, oraz „Karty Milowe w gabinecie psychologa, pedagoga, terapeuty”.

          Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia: Praca z osobami ze spektrum autyzmu,  Jak rozumieć świat osób ze spektrum, Praca z osobami z oligofrenią ( jak reagować na zachowania agresywne, autoagresję, jak zachęcać do współpracy, Jak powinna wyglądać relacja nauczyciel – rodzic dziecka z niepełnosprawnością.  Prowadzi również warsztaty dla rodziców. 

mgr Małgorzata Michaluk – terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta metody Growth Through Play System, trener, coach

Ukończyła studia magisterskie na kierunku terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także studia podyplomowe na kierunki life coaching. Absolwentka kursu trenera umiejętności psychospołecznych.  Terapeutka metody Growth Through Play System – terapii osób z autyzmem w nurcie niedyrektywnym/ rozwojowym.  

Uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących terapii, między innymi I stopień integracji sensorycznej, I i II stopień metoda HANDLE, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach st. I (w trakcie II), Makaton, Ruch rozwijający wg. Weroniki Sherborne.

Od 2012 roku zajmuje się wsparciem rodzin dzieci w spektrum autyzmu tworząc programy terapeutyczne i prowadząc indywidualnie sesje konsultacyjne dla rodziców dzieci w spektrum, a także sesje terapeutyczne dla dzieci w spektrum autyzmu. Pracuje w nurcie niedyrektywnym, rozwojowym, opartym na relacjach i zabawie. Od 2016 roku prowadzi szkolenia dla organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, społeczniezaangażowanmch przedsiębiorstw. Od 2019 roku we współpracy z Fundacją Zrozumieć Autyzm i Stowarzyszeniem Open Mind facylituje projekty międzynarodowe dla profesjonalistów w ramach Erasmus + dotyczące wspierania osób w spektrum autyzmu, wspierania osób z niepełnosprawnościami, tworzenia przyjaznego różnorodności środowiska pracy, wolontariatu, zaangażowania społecznego, odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem.

Wzięła udział w kursie instruktorskim prowadzonym przez specjalistów z Community Stress Prevention Center z Izralela, Akademię Pedagogiki Specjalnej i Fundację ELNET – Poland pt. „Trauma wojenna, PTSD i budowanie odporności psychicznej”.

mgr Magdalena Huczek – prawniczka, szkoleniowiec , miłośniczka mózgu

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze szkoleń, 22 – letnie w organizacji warsztatów. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu „Neuroprzywództwa”. oraz „Zarządzania zasobami ludzkimi”, Jest pasjonatką ludzkiego mózgu i zagadnień.
Należy do  Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców.

Dla Puzzle- Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia: Mózg ma moc, Nawyki tworzą nas. 

 

mgr Rafał Adamowski – ekspert rozwoju osobistego, psycholog, coach, doradca zawodowy, wykładowca akademicki. 

Od 18 lat prowadzący warsztaty grupowe oraz sesje indywidualne zakresie budowania dobrostanu psychicznego.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie.  

Uczestnik specjalistycznych szkoleń w Moderator  S. C.  we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, Grupie TROP w Warszawie, Polskiego Instytutu Mindfulness w Warszawie Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, Ośrodku „Mediatorzy.pl” w Warszawie, Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej w Krakowie, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii w Lublinie.

Dla Puzzle – Dopasowane szkolenia  realizuje autorskie tematy z obszarów profilaktyki uzależnień i budowania odporności psychicznej.