PEŁEN PROGRAM SZKOLEŃ

Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym
(praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych

Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym (praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych– 6 h szkoleniowych

Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak

Podczas szkolenia uczestnicy poznają podejście niedyrektywne jako efektywny sposób pracy nad komunikacją, budowaniem interakcji oraz elastycznością w zachowaniu dzieci ze spektrum autyzmu. Zabawa jest nie tylko podstawową aktywnością dziecka, ale pomaga także rozwinąć szereg ważnych umiejętności. W podejściu niedyrektywnym budujemy relację z dzieckiem poprzez zabawę, a więc w sytuacji, która jest dla niego najbardziej komfortowa i w naturalny sposób motywująca. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak rozwijać stereotypowe zabawy dziecka, jak pracować nad komunikacją spontaniczną i rozwijać świadomość emocjonalną dziecka, tak by stopniowo przygotować je do uczestniczenia w różnych sytuacjach społecznych.

Program szkolenia:

1. Osiowe objawy autyzmu w kontekście metod terapeutycznych
2. Podstawy podejścia niedyrektywnego w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu
3. Etapy budowania relacji z dzieckiem poprzez zabawe
4. Analiza przyczyn zachowań stereotypowych i strategii pracy nad nimi
5. Budowanie motywacji do rozwijania interakcji społecznych
6. Rozwijanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w sytuacjach naturalnych
7. Analiza nagrań filmowych
8. Dyskusja, praktyczne wskazówki i zalecenia.

Część teoretyczna szkolenia:
Wykorzystanie podejścia niedyrektywnego w pracy nad osiowymi objawami autyzmu (zaburzenia komunikacji i interakcji społecznych, ograniczone zainteresowania). 
Zabawa jako podstawowa aktywność dziecka i metoda terapeutyczna.
Budowanie motywacji
w zakresie umiejętności społecznych dziecka.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych
(werbalnych i niewerbalnych).
Praca nad elastycznością w zachowaniu w sytuacjach życia
codziennego.
Analiza konkretnych strategii terapeutycznych na nagraniach filmowych.

Część warsztatowa szkolenia:
Praktyczne strategie budowania relacji z dzieckiem poprzez zabawę.
Sposoby pracy nad zachowaniami autostymulacyjnymi i schematami.
Ćwiczenia w przyjmowaniu oraz rozwijaniu inicjatyw werbalnych i niewerbalnych.

Trudne zachowania u dzieci z autyzmem – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami

Trudne zachowania u dzieci z autyzmem – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami – 10 h szkoleniowych

Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka

Czym są zachowania trudne? Co stanowi ich przyczynę? Jak na nie reagować oraz jak pomóc dziecku? Szkolenie stanowi formę odpowiedzi na powyższe pytania. Uczestnicy zapoznają się ze strategiami zaradczymi, a następnie sami postarają się znaleźć rozwiązanie na trudne zachowania podopiecznych.

Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem: nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci planujący w przyszłości pracować
z osobami z autyzmem.

Program szkolenia:
1. Podstawy teoretyczne:
czym są zachowania trudne;
kryteria oceny trudnego zachowania;
klasyfikacja zachowań trudnych.

2. Zachowania trudne w świetle teorii umysłu:
zasady teorii uczenia się;
tworzenie systemu wzmocnień pozytywnych;
specyfika zachowań trudnych u osób z autyzmem (przykłady praktyczne).

3. Model obserwacji zachowań trudnych.

4. Strategie zaradcze w sytuacji zachowań trudnych m.in.:
wygaszanie;
przekserowanie uwagi;
manipulowanie bodźcami;
procedura nasycania;
time-out.

5. Warsztat.

6. Współpraca z rodzicami:
jak rozmawiać o trudnych zachowaniach dziecka;
wypracowanie wspólnej strategii działania.

7. Zalecenia terapeutyczne.

Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna)

Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna) – 10 h szkoleniowych

Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka

Brak mowy u osób z autyzmem to jeden z najbardziej widocznych deficytów. Na szkolenie zapraszamy wszystkich którzy chcą dowiedzieć się jak wspomagać dziecko niemówiące oraz jak stymulować jego rozwój. Uczestnicy dowiedzą się czym jest komunikacja alternatywna, jak ją wprowadzać oraz jak wykorzystać
w terapii.

Dla kogo jest to szkolenie?
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem- nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno- pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci planujący w przyszłości pracować z osobami z autyzmem.

Program szkolenia:
1. Rozwój komunikowania i mowy u dzieci z autyzmem:
kompetencje i dysfunkcje komunikacyjne w ujęciu rozwojowym;
2. Trudności w komunikowaniu się dzieci z autyzmem (np. rozumienie funkcji komunikacji, dzielenie pola uwagi, niewerbalne aspekty komunikacji itp.).
3. Deficyty językowe w komunikowaniu się dzieci z autyzmem:
deficyty ilościowe i jakościowe.
4. Dziecko z autyzmem jako partner dialogu – kiedy osoby z autyzmem chcą nam coś przekazać?
5. Czym jest komunikacja alternatywna? Dlaczego warto ją wprowadzać?
6. Rodzaje komunikacji wspomagającej/alternatywnej.
7. Wybór właściwej komunikacji wspomagającej do rozwijania umiejętności porozumiewania się osób z autyzmem.
8. Kiedy i w jaki sposób wprowadzać komunikację alternatywną?
9. Obraz jako narzędzie komunikacji.
10. Fakty i mity o komunikacji wspomagającej.

Planowanie pracy wychowawczej z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi

Planowanie pracy wychowawczej z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi

Prowadząca: dr hab. Anna Prokopiak

Celem szkolenia jest właściwa identyfikacja czynników mogących generować nieprawidłowe zachowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także usprawnienie i zwiększenie trafności oraz skuteczności oddziaływań w zakresie przeciwdziałania zachowaniom trudnym. Uczestnicy udoskonalą kompetencje wzmacniania zachowań pożądanych i redukowania zachowań niepożądanych swoich uczniów, pogłębią wiedzę na temat znaczenia komunikacji w zapobieganiu zachowań trudnych, a także dokonają analizy zasobów i potrzeb szkoły w zakresie przeciwdziałania zachowaniom trudnym.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Geneza agresywnych zachowań dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym,
w tym z autyzmem:
• kategorie czynników warunkujących zachowania trudne.
2. Prawidłowości behawioralnego wzmacniania zachowań, kary i nagrody.
3. Kreowanie wspierającego środowiska szkolnego.
4. Planowanie i realizacja zadań programowych w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych:
• uczenie się lepszego rozumienia siebie samych i innych ludzi
• budowanie poczucia własnej wartości i silnej tożsamości
• nawiązywanie pozytywnych relacji
• dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć
• rozpoznawanie zachowań agresywnych
• rozpoznawanie przyczyn agresji
• pokojowe rozwiązywanie konfliktów
• opanowywanie i przezwyciężanie zachowań agresywnych
5. Procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia zachowań trudnych.

Diagnoza i terapia rozwoju społeczno–emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Diagnoza i terapia rozwoju społeczno–emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Prowadząca: dr hab. Anna Prokopiak

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat diagnozy i terapii rozwoju społeczno – emocjonalno osób z autyzmem. Na szkoleniu zostaną przedstawione narzędzia służące do oceny rozwoju społeczno-emocjonalnego osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uczestnicy pogłębią wiedzę dotyczącą konstruowania programów terapeutycznych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także poznają metody wspomagania rozwoju i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Rozwój społeczno-emocjonalny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Skale oceny rozwoju społeczno-emocjonalnego osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – omówienie narzędzi, wskazówki praktyczne:
• Skala Greenspana
• Skala INSITE
• Skala ADOS-II
3. Konstruowanie programów terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu.
4. Metody wspomagania rozwoju i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
5. Planowanie terapii w zakresie rozwoju społeczno emocjonalnego – metodyka pracy, współpraca z rodziną, przykłady dobrych praktyk.

Jak zwiększać samodzielność osób z autyzmem/lub z niepełnosprawnością intelektualną? – treningi umiejętności społecznych

Jak zwiększać samodzielność osób z autyzmem/lub z niepełnosprawnością intelektualną? – treningi umiejętności społecznych

Prowadząca: dr hab. Anna Prokopiak

„Trening umiejętności społecznych jest jednym z ważniejszych treningów życiowych dziecka czy osoby z autyzmem. Może nawet najważniejszym. Pozwala na prowadzenie w miarę „swobodnego” życia. […] Ta terapia trwa bez przerwy. Ta terapia choć tak naprawdę nie jest terapią – tylko przygotowaniem do życia …” Baron-Cohen, 1999

Program szkolenia:
1. Specyfika trudności funkcjonowania społecznego osób z diagnozą ze spektrum autyzmu (kryteria ICD-10, DSM-5)
2. Rola treningów umiejętności społecznych w rozwoju społecznym osoby z autyzmem w zależności od poziomu jego funkcjonowania intelektualnego i wieku
3. Wyznaczanie celów długo- i krótkoterminowych prowadzonej terapii – podstawowe umiejętności związane z zawieraniem znajomości, inicjowaniem rozmowy, słuchaniem, zadawaniem pytań, reagowaniem na krytykę, radzeniem sobie z uczuciami i emocjami, rozwojem seksualnym
4. Rola najbliższego otoczenia w terapii
5. Pomoce wizualne do treningów umiejętności społecznych (historyjki społeczne, filmy, plany)
6. Umiejętność konstruowania scenariusza treningu umiejętności społecznych – zasada naprzemienności w aktywnościach, kształtowanie tożsamości , rola zajęć ruchowych
7. Organizacja treningów umiejętności społecznych – praca w małej grupie, zajęcia indywidualne, wykorzystywanie zainteresowań
Kwalifikacje terapeutów prowadzących TUS

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery

Prowadząca: dr hab. Anna Prokopiak

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów  i psychologów pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem  i niepełnosprawnościami sprzężonymi.  Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat edukacji emocjonalno-seksualnej swoich podopiecznych, nabycie umiejętności planowania i realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych w zakresie treści związanych z edukacją seksualną.

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2. Realizacja edukacji seksualnej w placówce – praktyczne wskazówki.
3. Trudne zachowania związane z potrzebami seksualnymi – diagnoza co jest normą, a co nie, strategie postępowania.
4. Programy edukacji emocjonalno-seksualnej. Uwzględnienie edukacji seksualnej w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.
5. Dyskusja – omówienie przypadków podopiecznych uczestników szkolenia.

 

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna u osób z autyzmem

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna u osób z autyzmem

Prowadząca: dr Agnieszka Chodun

Uczestnicy szkolenia poznają w jaki sposób wykorzystując podstawowe założenia integracji sensorycznej korzystnie wpływać na stymulację zmysłową osób ze spektrum autyzmu. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne wskazówki, zalecenia  i ćwiczenia urozmaicające codzienne zajęcia i poprawiające integrację zmysłową.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Specyfika funkcjonowania osób z autyzmem i zaburzeniami sensorycznymi – warsztaty.
2. Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem – najczęściej występujące objawy.
3. Integracja sensoryczna wg Jean Ayres.
4. Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej.
5. Proces diagnozy SI – wybrane próby i ich interpretacja.
6. Terapia SI – zasady, zalecane sprzęty, pomoce i materiały do ćwiczeń.
7. Sekwencje do pracy z osobami z autyzmem jako propozycja pracy dla rodziców
w domu – zasady konstruowania.
8. Propozycje strategii i ćwiczeń terapeutycznych.
9. Praktyczne wskazówki i zalecenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Terapia dziecka z autyzmem (podstawowe modele pracy; terapie wspomagające; planowanie i realizacja celów terapeutycznych; tworzenie programów terapii)

Terapia dziecka z autyzmem (podstawowe modele pracy; terapie wspomagające; planowanie i realizacja celów terapeutycznych; tworzenie programów terapii)

Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka

Podczas szkolenia przedstawione zostaną podstawowe modele terapii oraz znaczenie terapii wspomagających (np. TUS, SI itp.). Uczestnicy szkolenia nauczą się konstruować programy terapeutyczne oraz poznają strategie realizacji celów postawionych przed sobą
i dzieckiem.

Dla kogo jest to szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracujących z osobami z autyzmem- nauczycieli, terapeutów, logopedów, pedagogów, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. W szkoleniu mogą wziąć udział studenci planujący
w przyszłości pracować z osobami z autyzmem.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Podstawowe modele terapii (ABA, Metoda Opcji, RDI)
2. Trening umiejętności społecznych (TUS) jako istotna terapia wspomagająca u osób z ASD
3. Czym jest indywidualny program terapeutyczny?
• etapy konstruowania programu terapeutycznego
• jak wyznaczać cele terapeutyczne
• jak formułować cele terapeutyczne
4. Czym jest dieta sensoryczna czyli indywidualny program stymulacji
5. Jak motywować dziecko do pracy
• system wzmocnień pozytywnych
6. Warsztat – uczestnicy na podstawie nagrań zajęć terapeutycznych będą formułować cele terapeutyczne i tworzyć ramowe programy terapii
7. Trudności w terapii – z czego mogą wynikać i jak sobie z nimi radzić
8. Rola rodziców w procesie terapeutycznym
9. Prezentacja przykładowych kwestionariuszy obserwacji dziecka z ASD oraz indywidualnych programów terapeutycznych