OFERTA NA ZAMÓWIENIE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

POSIADAMY AKREDYTACJĘ KURATORA OŚWIATY.

Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń na terenie całego kraju.

Wszystkie szkolenia w obecnej sytuacji odbywają się w formie on-line.

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od ilości uczestników i przewidywanym czasie trwania oraz miejsca szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały oraz imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

szkolenia dla rad pedagogicznych

Zachęcam do kontaktu w celu zamówienia bezpłatnej wyceny szkolenia.

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania.
W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.com lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

propozycje tematów szkoleń

Planowanie pracy wychowawczej z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
Prowadząca: dr Anna Prokopiak

Diagnoza i terapia rozwoju społeczno – emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Prowadząca: dr Anna Prokopiak

Jak zwiększać samodzielność osób z autyzmem/lub z niepełnosprawnością intelektualną?
– treningi umiejętności społecznych
Prowadząca: dr Anna Prokopiak

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery
Prowadząca: dr Anna Prokopiak

Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera
Prowadząca: mgr Alicja Kira

Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym (praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych)
Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno – motoryczna u osób z autyzmem
Prowadząca: mgr Agnieszka Chodun

Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Prowadząca: mgr Ewelina Podlaszewska

Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna)
Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka

Terapia dziecka z autyzmem (podstawowe modele pracy; terapie wspomagające; planowanie i realizacja celów terapeutycznych; tworzenie programów terapii)
Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka

Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami
Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka

 • Język żyrafy – czyli efektywna komunikacja w nurcie NVC (Porozumienie bez Przemocy) nauczyciela z rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym
 • Zabawy z elementami Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Jak rozmawiać z dziećmi o trudnych tematach (choroba, strata,  rozwód, rozstanie itp.)  wspierając się bajkami?
 • Bajki wspierające rozwój komunikacji z dzieckiem, opartej na NVC
 • Projektowanie i tworzenie autorskich pomocy logopedycznych przy użyciu programów komputerowych
 • Terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Komunikacja wspomagająca w terapii logopedycznej – metodyka pracy i sposoby tworzenia własnych materiałów dydaktycznych
 • Wykorzystanie narzędzia »DIA-LOG« w praktyce logopedycznej
 • Sposoby wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych
 • Integracja sensoryczna w pracy nauczyciela przedszkola
 • Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
 • ABC autyzmu – szkolenie podstawowe
 • Trudne zachowania dziecka z autyzmem w przedszkolu
 • Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej.
 • Kształtowanie umiejętności społeczno – komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu
 • Zaburzenia sensoryczne u dziecka w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby postępowania.
 • Kodowanie na przedszkolnym dywanie
 • Jak dobrze rozpocząć i utrzymać współpracę z rodzicami
 • Praca z dziećmi z problemami psychologicznymi
 • Jak radzić sobie z emocjami u dzieci?
 • Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu
 • Rozwijanie i wzmacnianie kreatywności dziecięcej
 • Inteligencje wielorakie H. Gardnera w praktyce przedszkolnej
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka w przedszkolu
 • Kształtowanie wyobraźni dziecięcej
 • Rozwijanie i wzmacnianie kreatywności dziecięcej
 • Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości)
 • Rozwój wytrwałości u dziecka w wieku przedszkolnym
 • Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych dziecka, jego zasobów i środowiska rodzinnego
 • Rozwijanie i wzmacnianie dziecięcej uwagi
 • Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu
 • Inteligencje wielorakie H. Gardnera w praktyce przedszkolnej
 • Rozwijanie myślenia matematycznego w przedszkolu
 • Zasady komunikacji i budowania relacji
 • Zarządzanie stresem i kontrolowanie emocji.
 • Trening umiejętności emocjonalnych
 • Jak tworzyć i utrzymać dobry klimat w zespole
 • Skuteczne metody wyznaczania granic
 • Stres – jak sobie z nim poradzić
 • Odkrywanie własnego potencjału
 • Sztuka rozwiązywania konfliktów.
 • Motywacja – jak pomaga w pracy
 • Komunikacja w zespole

1. UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole (padaczka, cukrzyca i inne)

2.TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYKA

 • Agresja i przemoc u dzieci i młodzieży 
 • Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży

3. WSPÓŁPRACA

 • Komunikacja interpersonalna w praktyce
 • Efektywna współpraca z rodzicami w szkole

4. ROZWÓJ

 • Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji – odporność psychiczna w pracy nauczyciela
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

superwizja dla rad pedagogicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych

Proponujemy regularną superwizję na terenie Państwa placówki. Jest ona skierowana do zespołów pracowniczych lub wyselekcjonowanych grup. Spotkania poprzedza omówienie przez pracowników własnych studium przypadków.

Można zatem powiedzieć, że superwizja jest przydatną formą wsparcia merytorycznego w codziennej pracy. Poprzez działania superwizora, superwizowany rozwija swoje kompetencje zawodowe oraz zwiększa efektywność swojej pracy. Superwizja polega na wzajemnej wymianie doświadczeń, przemyśleń, wspólnym zastanawianiu się nad źródłami trudności, szukaniu istoty problemu, nazywaniu problemu, zbadaniu i jego poszukiwaniu oraz dochodzeniu do nowych rozwiązań.

Jest to metoda także dla nauczycieli, którzy są zainteresowani rozwojem swoich umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą oraz rozwojem umiejętności praktycznego zastosowania zaleceń do pracy z uczniami, którzy często posiadają skomplikowaną diagnozę i wymagają indywidualizacji oraz dostosowania metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Praca nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia się, żaden pedagog po kilku latach pracy nie może powiedzieć „już teraz wszystko umiem”, choćby dlatego, że potrzebuje nie tylko teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności. A tym samym pewności, czy narzędzia dydaktyczne, wspierające i indywidualizujące, które stosuje w pracy z uczniem są skuteczne i właściwie wprowadzane w konstrukcję lekcji.

Superwizja to szansa nie tylko dla nauczyciela z krótkim stażem z pedagogicznym, to również możliwość doskonalenia się dla tych, którzy wiele lat pracują, stosując często te same sposoby, metody, formy… a świat ciągle się zmienia – podopieczni również.

Superwizja jest niezwykle przydatna w pracy wszystkich, którzy pracują w stałej relacji z innymi ludźmi, bazując głównie na zasobach własnych: emocjonalnych, intelektualnych, fizycznych.

Superwizja to metoda używana w konsultacjach, w oświacie, w pomocy społecznej, medycynie, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkani z innym specjalistą i polega na konsultowaniu pracy. Metoda ta jest również niezwykle przydatna w pracy tych wszystkich, którzy pracują w stałej relacji z innymi ludźmi, bazując głównie na zasobach własnych: emocjonalnych, intelektualnych, fizycznych.

Superwizja stwarza przestrzeń do refleksji. Dzięki temu może on we wspierającej atmosferze przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać się nad szukaniem dróg, jakimi podąży wspólnie z klientem. Natomiast, gdy poczuje, że „utknął w miejscu” może poddać dialog pomocowy analizie odsłaniającej trudne punkty interakcji.

Grupa – maksymalnie 15 osób

Czas spotkania – harmonogram ustalany jest wg zapotrzebowania grupy

Miejsce spotkania – do ustalenia przez grupę

Czas trwania spotkania – do ustalenia

Grupa superwizyjna jest grupą zamknięta, spotkania trwają regularnie, raz w miesiącu. Na rozpoczęcie cyklu zaplanowano dodatkowe spotkanie integrujące grupę.

Prowadząca:

mgr Izabela Zamirska-Rąpała – dyplomowany trener z 10 letnim stażem, wykładowca akademicki, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany – pedagog z 28 letnim doświadczeniem pracy w oświacie.

NOWOŚĆ W OFERCIE Superwizje grupowe w zakresie radzenia sobie z zachowania trudnymi (czas trwania do trzech godzin)

– poszukiwanie rozwiązań w oparciu o potrzeby i możliwości placówki

– poradnictwo specjalistyczne w zakresie organizacji pracy oraz innych potrzeb placówki

Prowadząca:

dr Anna Prokopiak – nauczyciel dyplomowany, edukator

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Specjalnych Ośrodkach Szkolno –  Wychowawczych prowadząc zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie jako prezes fundacji prowadzeni Centrum Terapii Autyzmu, które diagnozuje i prowadzi terapie dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.Prowadzi również wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu: Metodyki wychowania i nauczania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Wczesnej rehabilitacji dziecka z upośledzeniem umysłowym, Rehabilitacji społecznej upośledzonych umysłowo, Wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z autyzmu w zakresie: trudnych zachowań, seksualności, diagnozy i terapii rozwoju społeczno – emocjonalnego.

konsultacje dla rad pedagogicznych

Konsultacje indywidualne w zakresie radzenia sobie z zachowania trudnymi w oparciu o krótkie filmy prezentujące indywidualne przypadki (do 5 min.)

(czas trwania do dwóch godzin.)

– poszukiwanie rozwiązań w oparciu o potrzeby i możliwości osoby

– poradnictwo specjalistyczne w zakresie krótko i długoterminowych planów pracy

Prowadząca: dr Anna Prokopiak