OFERTA NA ZAMÓWIENIE DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń na terenie całego kraju.

Organizacja szkoleń w związku z obecną sytuacją odbywa się w systemie zdalnym lub stacjonarnym z dostosowaniem do wymogów
sanitarno-epidemiologicznych.

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od ilości uczestników i przewidywanym czasie trwania oraz miejsca szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały oraz imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

szkolenia dla rad pedagogicznych

Zachęcamy do kontaktu w celu zamówienia bezpłatnej wyceny szkolenia.

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania.
W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.com lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

propozycje tematów szkoleń

Planowanie pracy wychowawczej z uczniami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi
Prowadząca: dr Anna Prokopiak

Diagnoza i terapia rozwoju społeczno – emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Prowadząca: dr Anna Prokopiak

Jak zwiększać samodzielność osób z autyzmem/lub z niepełnosprawnością intelektualną?
– treningi umiejętności społecznych
Prowadząca: dr Anna Prokopiak

Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi – trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery
Prowadząca: dr Anna Prokopiak

Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera
Prowadząca: mgr Alicja Kira

Efektywne budowanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym (praktyczne strategie pracy nad elastycznością w zachowaniu i relacjach społecznych)
Prowadząca: mgr Dobromiła Smolak

Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno – motoryczna u osób z autyzmem
Prowadząca: mgr Agnieszka Chodun

Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Prowadząca: mgr Ewelina Podlaszewska

Mowa i komunikacja u osób z autyzmem (zaburzenia porozumiewania się u osób z autyzmem; strategie postępowania logopedycznego; komunikacja alternatywna)
Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka

Terapia dziecka z autyzmem (podstawowe modele pracy; terapie wspomagające; planowanie i realizacja celów terapeutycznych; tworzenie programów terapii)
Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka

Trudne zachowania dziecka ze spektrum autyzmu – podstawy teoretyczne, specyfika trudnych zachowań, sposoby niwelowania trudnych zachowań, współpraca z rodzicami
Prowadząca: mgr Ewelina Ciarka

PONADTO:

 1. ABC autyzmu – szkolenie podstawowe
 2. Trudne zachowania dziecka z autyzmem w przedszkolu/ w szkole
 3. Integracja sensoryczna w pracy nauczyciela przedszkola
 4. Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej
 5. Kształtowanie umiejętności społeczno-komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu
 6. Zaburzenia sensoryczne u dziecka w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby postępowania
 7. Uczeń niewidomy/słabowidzący w przedszkolu
 8. Uczeń niewidomy/słabowidzący w szkole
 9. Uczeń niesłyszący/słabosłyszący w przedszkolu
 10. Uczeń niesłyszący/słabosłyszący w szkole

 

I. INDYWIDUALIZACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

 1. Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej
 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 3. Proces diagnozy dziecka w wieku przedszkolnym
 4. Jak interpretować opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej?
 5. Uczeń niewidomy/słabowidzący w przedszkolu
 6. Uczeń niesłyszący/słabosłyszący w przedszkolu

II. ROZWÓJ DZIECKA

 1. Kształtowanie wyobraźni dziecięcej
 2. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej u dziecka w wieku przedszkolnym
 3. Rozwijanie i wzmacnianie kreatywności dziecięcej
 4. Rozwijanie samodzielności u dziecka w wieku przedszkolnym
 5. Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości)
 6. Język żyrafy – czyli efektywna komunikacja w nurcie NVC (Porozumienie bez Przemocy) nauczyciela z rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym
 7. Zabawy z elementami Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 8. Zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym
 9. Rozwój wytrwałości u dziecka w wieku przedszkolnym
 10. Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych dziecka, jego zasobów i środowiska rodzinnego
 11. Ocena dojrzałości dziecka do nauki
 12. Rozwijanie i wzmacnianie dziecięcej uwagi
 13. Kodowanie na przedszkolnym dywanie
 14. Rozwijanie myślenia matematycznego w przedszkolu
 15. Czynnościowe nauczanie matematyki w przedszkolu
 16. Kształtowanie postawy patriotyzmu u dzieci w wieku przedszkolnym
 17. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym
 18. Myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne w przedszkolu

III. PRACA Z DZIECKIEM
1. Wsparcie psychopedagogiczne dziecka zdolnego w przedszkolu
2. Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych dziecka, jego zasobów i środowiska rodzinnego
3. Trudne zachowania dziecka: wysoko wrażliwe dziecko, mutyzm wybiórczy, dziecko lękliwe/wycofane
4. Trudne zachowania dziecka: dziecko temperamentne, dziecko przebodźcowane, dziecko nadpobudliwe
5. Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka
6. Praca z dziećmi z problemami psychologicznymi
7. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dziecka w wieku przedszkolnym
8. Gotowość szkolna a integracja sensoryczna
9. Zaburzenia sensoryczne u dziecka w wieku przedszkolnym – przyczyny, objawy, sposoby postępowania.
10. Język żyrafy – czyli efektywna komunikacja w nurcie NVC (Porozumienie bez Przemocy) nauczyciela z rodzicem dziecka w wieku przedszkolnym
11. Zabawy z elementami Integracji Sensorycznej w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
12. Zabawy rozwijające umiejętności społeczne u dzieci w wieku przedszkolnym
13. Jak rozmawiać z dziećmi o trudnych tematach (choroba, strata, rozwód, rozstanie itp.) wspierając się bajkami?
14. Bajki wspierające rozwój komunikacji z dzieckiem, opartej na NVC
15. Sposoby wspierania rozwoju mowy dzieci dwujęzycznych i wielojęzycznych
16. Integracja sensoryczna w pracy nauczyciela przedszkola
17. Podstawy pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w placówce przedszkolnej.
18. Zabawa w terapii dziecka z autyzmem
19. ABC autyzmu – szkolenie podstawowe
20. Trudne zachowania dziecka z autyzmem w przedszkolu
21. Kształtowanie umiejętności społeczno – komunikacyjnych dzieci ze spektrum autyzmu.

IV. RELACJA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI DZIECI

1. Jak dobrze rozpocząć i utrzymać współpracę z rodzicami
2. Rodzic w przedszkolu – warunki efektywnej współpracy
3. Jak poprawnie i efektywnie przeprowadzić spotkania z rodzicami
4. Współpraca z trudnym rodzicem w pracy nauczyciela
5. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami dziecka

V. ROZWÓJ KOMPETENCJI NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. Neurodydaktyka w przedszkolu
2. Jak rozwijać myślenie krytyczne u dzieci?
3. Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka
w przedszkolu
4. Prowadzenie grupy przedszkolnej
5. Spojrzeć w lustro. Narzędzia autorefleksji w pracy wychowawczej
6. Warsztat umiejętności asertywnych
7. Doskonalenie kompetencji nauczyciela przedszkola
8. Zarządzanie własną energią, aktywnością i czasem
9. Zadbaj o swój dobrostan. Stres – jak sobie z nim poradzić
10. Zasady komunikacji i budowania relacji
11. Jak tworzyć i utrzymać dobry klimat w zespole
12. Skuteczne metody wyznaczania granic
13. Odkrywanie własnego potencjału
14. Sztuka rozwiązywania konfliktów
15. Motywacja – jak pomaga w pracy
16. Trening umiejętności komunikacyjnych

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457.

I. NOWOŚCI W OFERCIE

1. Dbanie o dobrostan nauczyciela – wsparcie psychologiczne w pracy
2. Neurodydaktyka w służbie nauczania zdalnego
3. Rola oceniania w pracy w trybie zdalnym
4. Efektywna współpraca z rodzicami w trybie zdalnym
5. Jak uczyć by nie niszczyć motywacji ucznia?
6. Budowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym
7. Jak rozwijać myślenie krytyczne u dzieci?
8. Ocena opisowa i kształtująca
9. Lekcja 4U – efektywne zajęcia z uczniami
10. STEAM – nowoczesny model nauczania

II. UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych
2. Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole (padaczka, cukrzyca i inne)
3. Konstruowanie szkolnych programów profilaktycznych i wychowawczych
4. Ewaluacja programów i projektów profilaktycznych i wychowawczych
5. Tworzenie dokumentacji dla ucznia z Orzeczeniem o Kształceniu specjalnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi – IPET i WOPFU
6. Praca z uczniem o specyficznych trudnościach w uczeniu się
7. Praca z uczniem z zaburzeniami koncentracji

III. TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYKA

1. Agresja i przemoc u dzieci i młodzieży
2. Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży
3. Zaburzenia emocji i zachowania u dzieci i młodzieży
4. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży
5. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka w szkole

IV. WSPÓŁPRACA

1. Komunikacja interpersonalna w praktyce
2. Efektywna współpraca z rodzicami w szkole
3. Trudne zachowania rodziców w rozmowach z nauczycielem
4. Sytuacje trudne w kontaktach z rodzicami
5. Jak poprawnie i efektywnie przeprowadzać zebrania z rodzicami uczniów
6. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów
7. Zasady komunikacji i budowania relacji
8. Asertywność w pracy nauczyciela
9. Trening umiejętności komunikacyjnych
10. Warsztat umiejętności asertywnych

V. ROZWÓJ NAUCZYCIELA

1. Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji – odporność psychiczna w pracy nauczyciela
2. Komunikacja coachingowa w szkole
3. Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca rozwój uczniów w szkole.
4. Coaching uczenia się
5. Nowe trendy w wychowaniu dzieci
6. Jak tworzyć i utrzymać dobry klimat w zespole
7. Skuteczne metody wyznaczania granic
8. Sztuka rozwiązywania konfliktów
9. Motywacja – jak pomaga w pracy
10. Mediacje w szkole w duchu porozumienia bez przemocy
11. Coaching w pracy nauczyciela/ wychowawcy
12. Asertywność w pracy nauczyciela
13. Od nauczyciela do lidera
14. Coaching, tutoring i mentoring w szkole.

VI. PRACA Z UCZNIAMI

1. Lekcja 4U – efektywne zajęcia z uczniami
2. Kooperatywne uczenie się – metody i techniki
3. Metoda problemowa – sposób na rozwój ucznia
4. Zaangażowanie i koncentracja uczniów
5. Profil inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w praktyce szkolnej
6. Wspieranie motywacji u uczniów – praktyczne rozwiązania
7. Wspieranie uwagi i koncentracji u uczniów – praktyczne rozwiązania
8. Wspieranie pamięci u uczniów – praktyczne rozwiązania
9. Jak rozmawiać z uczniami o wartościach (wychowanie do wartości i przez wartości)
10. Kreatywność w procesie uczenia i nauczania
11. Myślenie dywergencyjne, pytajne i kombinatoryczne w szkole
12. Jak w szkole kształtować kompetencje kluczowe uczniów?
13. Wsparcie psychopedagogiczne ucznia zdolnego w szkole
14. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u ucznia w szkole
15. Trening kreatywnego myślenia i działania
16. Neurotrening w edukacji – nowe ścieżki w edukacji
17. Stymulacja odporności psychicznej ucznia
18. Trening umiejętności wychowawczych

Zapytanie o wycenę i zamówienia przyjmujemy mailowo na biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub telefonicznie 536 193 457

superwizja dla rad pedagogicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych

Proponujemy regularną superwizję na terenie Państwa placówki. Jest ona skierowana do zespołów pracowniczych lub wyselekcjonowanych grup. Spotkania poprzedza omówienie przez pracowników własnych studium przypadków.

Można zatem powiedzieć, że superwizja jest przydatną formą wsparcia merytorycznego w codziennej pracy. Poprzez działania superwizora, superwizowany rozwija swoje kompetencje zawodowe oraz zwiększa efektywność swojej pracy. Superwizja polega na wzajemnej wymianie doświadczeń, przemyśleń, wspólnym zastanawianiu się nad źródłami trudności, szukaniu istoty problemu, nazywaniu problemu, zbadaniu i jego poszukiwaniu oraz dochodzeniu do nowych rozwiązań.

Jest to metoda także dla nauczycieli, którzy są zainteresowani rozwojem swoich umiejętności komunikacyjnych w pracy z grupą oraz rozwojem umiejętności praktycznego zastosowania zaleceń do pracy z uczniami, którzy często posiadają skomplikowaną diagnozę i wymagają indywidualizacji oraz dostosowania metod pracy dydaktycznej i wychowawczej. Praca nauczyciela wymaga ciągłego doskonalenia się, żaden pedagog po kilku latach pracy nie może powiedzieć „już teraz wszystko umiem”, choćby dlatego, że potrzebuje nie tylko teoretycznej wiedzy, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności. A tym samym pewności, czy narzędzia dydaktyczne, wspierające i indywidualizujące, które stosuje w pracy z uczniem są skuteczne i właściwie wprowadzane w konstrukcję lekcji.

Superwizja to szansa nie tylko dla nauczyciela z krótkim stażem z pedagogicznym, to również możliwość doskonalenia się dla tych, którzy wiele lat pracują, stosując często te same sposoby, metody, formy… a świat ciągle się zmienia – podopieczni również.

Superwizja jest niezwykle przydatna w pracy wszystkich, którzy pracują w stałej relacji z innymi ludźmi, bazując głównie na zasobach własnych: emocjonalnych, intelektualnych, fizycznych.

Superwizja to metoda używana w konsultacjach, w oświacie, w pomocy społecznej, medycynie, psychoterapii i innych dyscyplinach związanych z opieką nad zdrowiem psychicznym oraz kontaktach z osobami dotkniętymi psychologicznymi problemami zdrowotnymi. Obejmuje regularne spotkani z innym specjalistą i polega na konsultowaniu pracy. Metoda ta jest również niezwykle przydatna w pracy tych wszystkich, którzy pracują w stałej relacji z innymi ludźmi, bazując głównie na zasobach własnych: emocjonalnych, intelektualnych, fizycznych.

Superwizja stwarza przestrzeń do refleksji. Dzięki temu może on we wspierającej atmosferze przyglądać się swojej pracy oraz własnym reakcjom, zastanawiać się nad szukaniem dróg, jakimi podąży wspólnie z klientem. Natomiast, gdy poczuje, że „utknął w miejscu” może poddać dialog pomocowy analizie odsłaniającej trudne punkty interakcji.

Grupa – maksymalnie 15 osób

Czas spotkania – harmonogram ustalany jest wg zapotrzebowania grupy

Miejsce spotkania – do ustalenia przez grupę

Czas trwania spotkania – do ustalenia

Grupa superwizyjna jest grupą zamknięta, spotkania trwają regularnie, raz w miesiącu. Na rozpoczęcie cyklu zaplanowano dodatkowe spotkanie integrujące grupę.

Prowadząca:

mgr Izabela Zamirska-Rąpała – dyplomowany trener z 10 letnim stażem, wykładowca akademicki, psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany – pedagog z 28 letnim doświadczeniem pracy w oświacie.

NOWOŚĆ W OFERCIE Superwizje grupowe w zakresie radzenia sobie z zachowania trudnymi (czas trwania do trzech godzin)

– poszukiwanie rozwiązań w oparciu o potrzeby i możliwości placówki

– poradnictwo specjalistyczne w zakresie organizacji pracy oraz innych potrzeb placówki

Prowadząca:

dr Anna Prokopiak – nauczyciel dyplomowany, edukator

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Specjalnych Ośrodkach Szkolno –  Wychowawczych prowadząc zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecnie jako prezes fundacji prowadzeni Centrum Terapii Autyzmu, które diagnozuje i prowadzi terapie dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.Prowadzi również wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu: Metodyki wychowania i nauczania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Wczesnej rehabilitacji dziecka z upośledzeniem umysłowym, Rehabilitacji społecznej upośledzonych umysłowo, Wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z autyzmu w zakresie: trudnych zachowań, seksualności, diagnozy i terapii rozwoju społeczno – emocjonalnego.

konsultacje dla rad pedagogicznych

Konsultacje indywidualne w zakresie radzenia sobie z zachowania trudnymi w oparciu o krótkie filmy prezentujące indywidualne przypadki (do 5 min.)

(czas trwania do dwóch godzin.)

– poszukiwanie rozwiązań w oparciu o potrzeby i możliwości osoby

– poradnictwo specjalistyczne w zakresie krótko i długoterminowych planów pracy

Prowadząca: dr Anna Prokopiak