szkolenia dla DPS, OPS, ŚDS, WTZ

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania. W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.com lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.
Oferta szkoleń na rok 2023/2024 do pobrania tutaj: OFERTA SZKOLEŃ DO POBRANIA

propozycje tematów szkoleń

Cel: poznanie technik terapii TSR w procesie motywowania klienta

W ramach szkolenia uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie:

 • poznanie filozofii terapii TSR
 • zapoznanie z metodami terapii TSR mającymi zastosowania w pracy z klientem pomocy społecznej
 • poznanie i doświadczenie procesu zmiany
 • poznanie i trening metod budowania relacji z klientem wykorzystując techniki terapii TSR
 • zdobycie umiejętności pracy z klientem w oporze

Motywacja

 • co mnie motywuje do zmiany ? co motywuje mojego klienta ?
 • o zmianie. Bariery zmiany. Jak wprowadzać zmiany i kiedy ich zaniechać
 • Praca z oporem – przyczyny oporu klienta (przegląd zjawiska)

Terapia TSR – główne założenia

 • Filozofia centralna
 • Klient – ekspert swojego życia

Praca na zasobach

Budowanie relacji z klientem. Typy relacji z klientem. Metody pracy w zależności od typu relacji

 • technika komplementowania
 • Relacja goszczenia
 • Relacja narzekania
 • Relacja współpracy

Wybrane techniki wspierające proces aktywizacji do działania

 • Pytanie o cud
 • Wyjątki
 • Skalowanie

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie – Środowisko zawodowe pracownika pomocy społecznej i specyfika jego pracy opartej na relacjach,
 1. Empatia pracowników socjalnych i konstruktywne radzenie sobie przez nich jako istotne zasoby warunkujące efektywność ich pracy zawodowej,
 1. Definicja, przyczyny i skutki stresu. Sposoby identyfikacji i radzenia sobie ze stresem,
 2. Klasyfikacja strategii radzenia sobie ze stresem: radzenie sobie skoncentrowane na problemie, radzenie sobie skoncentrowane na emocji,
 1. Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu w miejscu pracy,
 2. Praktyczne umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia zawodowego,
 1. Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu,
 2. Superwizja, coaching, trening motywujący jako podstawowe mechanizmy wsparcia pracy i rozwoju pracownika socjalnego,
 1. Podsumowanie – dyskusja.

W ramach szkolenia uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie:   

 • zwiększenia świadomości specyfiki konfliktu
 • zdobycia umiejętności umożliwiających diagnozę sytuacji konfliktowej i wybór optymalnej ścieżki postępowania
 • poznania metod rozwiązywania sporów
 • nabycia umiejętności zastosowania odpowiednich strategii rozwiązywania konfliktów 
 • nabycia umiejętności zastosowania wybranych technik komunikacyjnych stosowanych w mediacjach
 • korzyści wynikających z rozwiązanego konfliktu

Program szkolenia: 

1. Konflikt

 • czy konflikt pomaga czy przeszkadza
 • konsekwencje utrzymywania się konfliktu

2. Przebieg konfliktu

 • przyczyny powstawania konfliktów
 • rodzaje konfliktów (Koło Moore’a)
 • dynamika sytuacji konfliktowej

3. Style rozwiązywania konfliktów

 • autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów
 • konsekwencje stosowania danego stylu


4. Metody działania w sytuacji konfliktowej

 • specyfika negocjacji w konflikcie interesów
 • moje wartości  podczas konfliktu wartości
 • komunikacja a konflikt danych
 • emocje w konflikcie relacyjnym

5. Metody mediacji

 • model sześciu kroków w mediacji Nory Doherty
 • codzienne konflikty – model Brief Mediation

6. Techniki komunikacyjne pomocne w rozwiązywaniu konfliktów

 • komunikacja w mediacji
 • podstawy konstruktywnego porozumiewania się
 • nawiązanie dobrego kontaktu ze stronami
 • kierowanie przebiegiem rozmowy – zmiana negatywnego języka
 • przekształcanie impasu w rozwiązanie
 • zadawanie pytań, aktywne słuchanie, komunikat „ja”
 •  komunikacja niewerbalna

7. Symulacja  konfliktu – trening umiejętności rozwiązywania konfliktów

Cel szkolenia:
Dogłębne omówienie zasad pracy z osobą chorą psychicznie, studium przypadku na podstawie doświadczeń uczestników spotkania.
Program szkolenia:
1. Specyfika zaburzeń psychicznych – norma a zaburzenie psychiczne; charakterystyka najczęstszych zaburzeń psychicznych.
2. Zasady współpracy i sposoby komunikowania się z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
3. Standardy pracy z osobami psychicznie chorymi – odniesienie do celów i zasad.
4. Praca superwizyjna i praca z przypadkiem – ćwiczenia praktyczne.
5. Przełamywanie barier w pracy z osobami psychicznie chorymi.

Program szkolenia:

 1. Istota zaburzeń poznawczych;
 • Aspekty starzenia się,
 • Postawy przystosowawcze do procesu starzenia.
 1. Otępienie starcze;
 • Definicje, objawy, przyczyny.
 • Kryteria rozpoznawania otępienia starczego.
 1. Choroby wieku podeszłego;
 • schorzenia psychiczne,
 • schorzenia somatyczne.
 1. Podstawy komunikacji z osobami w podeszłym wieku, otępieniem i zaburzeniami procesów poznawczych;
 • Głos,
 • Perswazja,
 • Techniki budowania kontaktu – skuteczna komunikacja,
 • Zasady, które ułatwiają kontakt,
 • Postawy wobec osób starszych,
 • Budowanie relacji między ludzkich.
 1. Metody pracy z osobami w podeszłym wieku:
 • metody aktywizujące,
 • metoda Montessori,
 • Wykonanie mapy mentalnej z metodami pracy i pomocy osobom starszym

Cel szkolenia:
– poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
– doskonalenie metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
– doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i trudności w sferze życia swoich podopiecznych.
Program szkolenia:
1. Agresja i autoagresja – definicje, przyczyny, rodzaje. Rozpoznawanie różnych zachowań i zaburzeń zachowań.
2. Charakterystyka funkcjonowania emocjonalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną wg stopnia upośledzenia.
3. Praktyczne sposoby przeciwdziałania agresji i autoagresji
4. Podstawowe techniki pracy dotyczące rozwiązywania problemów w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
5. Omawianie przypadków.

Szkolenie jest przeznaczone dla terapeutów, opiekunów, pedagogów i psychologów pracujących z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem /niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cele: Nabycie przez opiekunów umiejętności wspierania rozwoju psychoseksualnego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem oraz radzenia sobie z zachowaniami trudnymi i niepożądanymi w tym zakresie.

Program szkolenia:

1. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem – różnice w porównaniu z osobami neurotypowymi,
2. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem, potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem, typowe oraz nietypowe formy ekspresji, problemy emocjonalne, stereotypy dotyczące seksualności osób z intelektualną niepełnosprawnością i/lub z autyzmem
3. Postawy społeczne wobec seksualności osób z niepełnosprawnością
intelektualną i/lub z autyzmem,
4. Zagadnienia prawne w aspekcie Kodeksu Karnego i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
5. Ochrona przed wykorzystaniem seksualnym.
6. Dyskusja – omówienie indywidualnych przypadków zaproponowanych przez uczestników szkolenia.
Uczestnicy:
• Poznają rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem.
• Poznają sposoby wspierania rozwoju psychoseksualnego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem
• Opracują strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi i niepożądanymi w zakresie ekspresji seksualnej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem

W ramach szkolenia uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie:

 • umiejętności asertywnej komunikacji
 • umiejętności prezentowania zachowań asertywnych i technik efektywnej komunikacji w relacjach z przełożonymi, podwładnymi, współpracownikami
 • wzmocnienie pewności siebie i wiary we własne siły poprzez budowanie świadomości własnych zachowań w relacjach z innymi
 • rozwój umiejętności adekwatnego reagowania

Czym jest asertywność ?

 • Typy postaw: asertywna, uległa, agresywna, manipulacyjna.
 • Pięć podstawowych praw wg Herberta Fernsterheima
 • Rozpoznanie własnych skryptów zachowania w sytuacjach trudnych:
 1. autodiagnoza stylu komunikacji
 2. wpływ relacji i emocji na prezentowane postawy.

Umiejętności asertywne a poczucie własnej wartości

 • Stawianie granic w kontaktach z innymi
 • Rola wewnętrznego monologu
 1. typowe komunikaty i przekonania tłumaczące nieasertywne działanie
 2. słowa i przekonania wzmacniające zachowanie proaktywne
 • Ćwiczenia praktyczne rozwijające umiejętność przyjmowania postawy asertywnej i proaktywnej

Asertywne komunikaty w praktyce, cz. I

 • Asertywny styl prowadzenia rozmów – komunikat Ja.
 • Typowe komunikaty asertywne: wyrażanie próśb, odmowa, pochwała, konstruktywna krytyka.
 • Ćwiczenia praktyczne z budowania komunikatów asertywnych.

Asertywne komunikaty w praktyce, cz. II 

 • Bank asertywnych wypowiedzi
 1. Konfrontacja przekonań i reagowanie na krytykę konstruktywną i niekonstruktywną
 2. Asertywna reakcja na krytykę wyrażoną nie wprost m.in. zamiana oceny na opinię, odkrywanie aluzji, , zdarta płyta, ujawnienie rozbieżności opinii, itp.
 • Trening umiejętności.

Trening umiejętności prezentowania zachowań asertywnych wobec przełożonych oraz współpracowników podczas spotkań

 • Schemat ustanawiania konstruktywnych relacji i kontraktowania potrzeb i oczekiwań.
 • Asertywne wyrażanie negatywnych emocji, gniewu, irytacji itp.
 • Asertywne stawianie granic, egzekwowanie sankcji – techniki komunikacyjne

W ramach szkolenia uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie:

 • zwiększenia  świadomości  w zakresie problemu równowagi pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym
 • dokonanie analizy własnych potrzeb, wartości
 • zdobycie umiejętności wyznaczania i realizowania określonych celów
 • dokonanie analizy indywidualnych motywatorów zmian
 • zdobycie umiejętności zarządzania czasem
 • dokonanie analizy obszarów stresu
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem

Work-life balance czyli działania zgodne z naszymi wartościami i potrzebami

 • motywacja – wyznaczanie realnych do realizacji celów
 • co mnie motywuje do działania ? czego potrzebuję ? co jest dla mnie ważne – autoanaliza
 • moje priorytety czyli koło życia
 • sześć podstaw zarządzania czasem
 •  efektywne wykonywanie zadań – poziom energii w ciągu dnia
 • priorytety – kiedy kontynuować, kiedy odpuścić

Work-life balance w praktyce – Indywidualny SMART Plan Zmian 

 • jak ma być a jak jest ? – określenie celów do realizacji 
 • moje zasoby – kto lub/i co mi może pomóc
 • sposoby realizacji planu
 • zagrożenia – co mogę z nimi zrobić ?
 • kiedy zaczynam działać

Work-life balance a stres dnia codziennego 

 • indywidualna ocena sytuacji stresowej – samoocena obszarów stresu,
 • radzenie sobie ze stresem – praktyczne rozwiązania.
 • konstruktywne metody radzenia sobie ze stresem
 • strategia postawy optymistycznej

W ramach szkolenia uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie:

 • dokonanie analizy obszarów stresu
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • poznania konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem
 • poznanie technik oddechowych, medytacyjnych, relaksacyjnych
 • zdobycie umiejętności pracy z natrętnymi myślami
 • wzrostu elastyczności zachowania oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami

Stres – jak działa ?

 • Fizjologia działania stresu
 • Rodzaje stresorów
 • Model S-O-R  

Konsekwencje stresu

Mapa stresorów

 • Autodiagnoza obszarów stresowych
 • Konstruktywne vs niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Oddziaływanie na ciało migdałowate

Techniki oddechowe

 • Metody oparte na treningu uważności
 • Relaksacja

Oddziaływanie na korę przedczołową

 • Przeformułowanie – myśli konstruktywne
 • Metoda RTZ
 • Jak zmienić przekonania

Neuropatyczność mózgu
Uwaga skierowana na pozytywne doświadczenia
4 kroki chłonięcia dobra

W ramach szkolenia uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie:

 • pozna podstawowe definicje i pojęcia związane z obszaru wypalenia zawodowego,
 • dowie się jak rozpoznawać objawy wypalenia zawodowego,
 • nauczy się rozwijać i wzmacniać swoją odporność poprzez właściwe reagowanie w sytuacjach stresowych,
 • zrozumie wpływ emocji swoich i współpracowników  na jakość komunikacji interpersonalnej w swoim zespole oraz z klientami,
 • pozna i nabędzie umiejętność stosowania w praktyce narzędzi z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego.

Syndrom wypalenia zawodowego – definicja, etapy, czynniki sprzyjające, objawy 

 • Czym jest wypalenie zawodowe
 • Etapy i objawy wypalenia zawodowego
 • Czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu

Autodiagnoza wypalenia zawodowego

Jak sobie radzić z wyczerpaniem emocjonalnym i fizycznym ?

 • Emocje wspierające i utrudniające funkcjonowanie w pracy i poza pracą
 • Czynniki wpływające na proces wyczerpania fizycznego i psychicznego
 • Sposoby na budowanie odporności psychologicznej
 • Wybrane techniki konstruktywnego odreagowania napięcia

Wypracowanie wniosków na temat: Jak sobie radzić z wyczerpaniem fizycznym i psychologicznym

Sposoby redukcji mechanizmu depersonalizacji w pracy

 • Psychologiczne podstawy ludzkich zachowań – jak dochodzimy do rozumienia innych
 • Wpływ nastawienia na proces komunikowania z otoczeniem
 • Umiejętność budowania konstruktywnego dystansu do klienta jako sposób radzenia sobie z procesem depersonalizacji
 • Konstruktywne vs niekonstruktywne myśli, metoda przeformułowania myśli

Poczucie własnej wartości a zadowolenie z pracy – jak je wzmocnić

 • Samoocena –wpływ na zachowanie 
 • Budowanie poczucia własnej wartości – wybrane techniki
 • Pozytywna prezentacja siebie
 • Poziom zadowolenia z pracy a poczucie własnej wartości

Wypracowanie wniosków na temat: w jaki sposób mogę wzmacniać poczucie własnej wartości  

Cel:

 • Wzrost umiejętności z zakresu zastosowania technik coachingowych w pracy
  z klientem pomocy społecznej

 

W ramach szkolenia uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności i wiedzę w zakresie:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu  technik coachingowych w pracy
  z klientem pomocy społecznej
 • poznanie modelu GROW i jego zastosowania w pracy z klientem pomocy społecznej
 • wzrost efektywności w pracy z klientem pomocy społecznej
 • poprawa jakości pracy poprzez zwiększenie pozytywnych relacji klientów w stosunku do pracownika pomocy społecznej
 • wzrost sprawczości klientów pomocy społecznej
 • inspiracja do pracy z klientami

  Coaching – podstawowe modele procesów coachingowych
 • coaching – na czym polega
 • model GROW – zastosowania w pracy socjalnej

Narzędzia coacha 

 • Pytania oraz pytania i pytania przez pytania …
 • Techniki komunikacyjne zwiększające efektywność komunikacji
 • Techniki komunikacyjne dbające o relacje
 • Metafora

Metody kreatywne

Etapy modelu GROW

 • Cel – jak określać cele ? cele klienta a cele instytucjonalne
 • Rzeczywistość – jak rozmawiać i zapraszać do rozwiązań
 • Opcje – wspólne szukanie rozwiązań

Wybór – dbanie o sprawczość klienta

Trening umiejętności coachingowych w oparciu o model GROW

 • Ćwiczenia w parach

„gorące krzesło”

 1. Pojęcie i formy agresywnych zachowań:
 • agresja słowna,
 • agresja fizyczna.
 1. Praktyczne aspekty postępowania pracowników pomocy społecznej wobec specyficznych grup :
 • osoby pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych,
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego wobec osób agresywnych w placówkach pomocy społecznej

            Obowiązki  kierownictwa placówki w sytuacji, w której pracownik pada ofiarą agresji – sposoby reakcji na przypadki agresji. Czy i kiedy kierownictwo jednostki ma obowiązek zawiadomienia organów ścigania o przypadku agresji?

             4. Ochrona pracowników pomocy społecznej przy użyciu środków prawa karnego:

 • kwalifikacja agresywnych zachowań w kodeksie karnym,
 • sposoby i formy dokumentowania zachowań agresywnych,
 • personel socjalny jako pokrzywdzony w postępowaniu karnym,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie w procesie karnym.
 1. Ochrona prawno-karna personelu ośrodków pomocy społecznej na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych:
 • sytuacje, w których personel socjalny wykonujący obowiązki zawodowe korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych,
 • skutki ochrony na zasadach przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych dla pokrzywdzonego i sprawcy.
 1. Hejt w Internecie – podstawowe zasady reakcji.
  7. Zasady sporządzania podstawowych pism procesowych, m.in.:
 • zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • zawiadomienie o znieważeniu funkcjonariusza publicznego
 1. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Program szkolenia:

 1. Komunikacja jako nawiązanie relacji, współpracy,
 • Rodzaje komunikacji i stereotypy w komunikacji,
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych:
 • Efektywne słuchanie – parafrazowanie, zatrzymywanie, precyzowanie, udzielanie informacji zwrotnej,
 1. Budowanie poprawnego komunikatu – fakty, uczucia, potrzeby, prośby,
 • Uczucia i uczucia rzekome, oddzielanie emocji od faktów i inne czynniki wpływające destrukcyjnie na komunikację,
 1. Przełamywanie stereotypów, filtrów i oporu w komunikacji z „trudnym rozmówcą”.
 2. Komunikacja bez przemocy jako sposób rozwiązywania konfliktu z zachowaniem empatii dla siebie i rozmówcy.
 3. Podsumowanie – dyskusja.

Program szkolenia:

1. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu – diagnoza, strategie radzenia, przykłady rozwiązań

2. Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu – kontekst teoretyczny, dostępne programy wsparcia

3. Kształtowanie tożsamości i autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu – rozwiązania praktyczne, przykłady scenariuszy zajęć

Uczestnicy:

• Zostaną zapoznani z wybranymi elementami strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu.
• Poznają możliwości i formy edukacji emocjonalno-seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu.
• Poznają podstawy teoretyczne oraz metodykę pracy kształtowania tożsamości i autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu.

Program szkolenia:
1. Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego
2. Zasady funkcjonowania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego:
– rola poszczególnych członków zespołu
– prawidłowa komunikacja
– zasady pracy zespołu
3. Zadania pracownika pierwszego kontaktu
4. Tworzenie i wykonanie indywidualnych planów wsparcia.
5. Wsparcie mieszkańca w ramach indywidualnego planu wsparcia.
6. Omówienie problematyki mieszkańców domu.

Cel szkolenia: poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie, doskonalenie metodyki edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i trudności w sferze życia seksualnego swoich podopiecznych.

Program szkolenia:

1. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej.
2. Charakterystyka seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
3. Edukacja seksualna i jej znaczenie.
4. Podstawowe techniki pracy pedagogiczno-terapeutycznej dotyczące rozwiązywania problemów sfery seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Diagnoza wykorzystywania seksualnego u osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Rezultat:
• praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy,
• efektywne rozwiązywanie problemów dotyczących życia seksualnego osób niepełnosprawnych,
• poznanie znaczenia edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych,
• podniesienie poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy.

Główne cele szkolenia:
• zapoznanie uczestników z aspektami pracy z osobami niepełnosprawnymi, a także sposobami radzenia w sytuacjach trudnych,
• poprawa jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi,
• świadomość siebie, innych w procesie komunikacji interpersonalnej,
• poszerzenie wiedzy na temat form pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wsparcia tych osób;
Program szkolenia:
1. Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności.
2. Postawy wobec osób niepełnosprawnych.
3. Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności:
4. Komunikacja werbalna i poza werbalna
5. Ułatwienie kontaktu z osobą niepełnosprawną,
6. Zakłócenia mogące występować w komunikacji interpersonalnej, bariery komunikacyjne,
7. Wpływ emocji na sposób komunikowania się;
8. Praktyczne ćwiczenie zachowań asertywnych.
9. Standardy pracy z osobami niepełnosprawnymi.
10. Rola współpracy i współpraca z rodziną osoby niepełnosprawnej.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami autyzmem/ niepełnosprawnością intelektualną/ niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Uczestnicy nabędą umiejętności reagowania na przejawy agresji swoich podopiecznych,
a także zdobędą wiedzę dotyczącą organizowania pracy własnej w sposób minimalizujący szansę na występowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych.


Program szkolenia:
1. Geneza agresywnych zachowań dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem:
• różne koncepcje,
• kategorie czynników warunkujących zachowania trudne.

2. Prawidłowości behawioralnego wzmacniania zachowań, kary i nagrody.

3. Kreowanie wspierającego środowiska szkolnego.

4. Planowanie i realizacja zadań programowych w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych:
• uczenie się lepszego rozumienia siebie samych i innych ludzi
• budowanie poczucia własnej wartości i silnej tożsamości
• nawiązywanie pozytywnych relacji
• dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć
• rozpoznawanie zachowań agresywnych
• rozpoznawanie przyczyn agresji
• pokojowe rozwiązywanie konfliktów
• opanowywanie i przezwyciężanie zachowań agresywnych

3. Procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia zachowań trudnych.

4. omówienie indywidualnych przypadków zaproponowanych przez uczestników szkolenia.

Uczestnicy
• udoskonalą kompetencje wzmacniania zachowań pożądanych i redukowania zachowań niepożądanych swoich uczniów.
• pogłębią wiedzę na temat znaczenia komunikacji w zapobieganiu zachowań trudnych.
• dokonają analizy zasobów i potrzeb szkoły w zakresie przeciwdziałania zachowaniom trudnym.

Program szkolenia:
1. Specyfika trudności funkcjonowania społecznego osób z diagnozą ze spektrum autyzmu (kryteria ICD-10, DSM-5).
2. Rola treningów umiejętności społecznych w rozwoju społecznym osoby
z autyzmem w zależności od poziomu jego funkcjonowania intelektualnego i wieku.
3. Wyznaczanie celów długo- i krótkoterminowych prowadzonej terapii – podstawowe umiejętności związane z zawieraniem znajomości, inicjowaniem rozmowy, słuchaniem, zadawaniem pytań, reagowaniem na krytykę, radzeniem sobie
z uczuciami i emocjami, rozwojem seksualnym.
4. Rola najbliższego otoczenia w terapii.
5. Pomoce wizualne do treningów umiejętności społecznych (historyjki społeczne, filmy, plany).
6. Umiejętność konstruowania scenariusza treningu umiejętności społecznych – zasada naprzemienności w aktywnościach, kształtowanie tożsamości , rola zajęć ruchowych.
7. Organizacja treningów umiejętności społecznych – praca w małej grupie, zajęcia indywidualne, wykorzystywanie zainteresowań.
8. Kwalifikacje terapeutów prowadzących TUS.

Program szkolenia:
1. Specyfika zaburzeń ze spektrum autyzmu (jakościowe trudności w relacjach społecznych, komunikacji oraz powtarzalne, stereotypowe zachowania)
2. Etiologia zachowań trudnych
3. Procedury wspierania radzenia sobie z instynktownymi zachowaniami trudnymi
4. Procedury wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi z powodu niezaspokojonych potrzeb
5. Procedury wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi wynikających z historii uczenia się
6. Studium indywidualnego przypadku (wg potrzeb uczestników warsztatu)
7. Zasady dobrej komunikacji z dorosłą osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Program szkolenia:
1. Rozwój społeczno – emocjonalny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Skale oceny rozwoju społeczno-emocjonalnego osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – omówienie narzędzi, wskazówki praktyczne:
• Skala Greenspana
• Skala INSITE
• Skala ADOS-II
3. Konstruowanie programów terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu.
4. Metody wspomagania rozwoju i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
5. Planowanie terapii w zakresie rozwoju społeczno emocjonalnego – metodyka pracy, współpraca z rodziną, przykłady dobrych praktyk.

Treść akordeonu