OFERTA NA ZAMÓWIENIE DLA INSTYTUCJI POMOCOWYCH


Przyjmujemy zamówienia na realizację szkoleń na terenie całego kraju.

Wszystkie szkolenia w obecnej sytuacji realizowane są w formie online.

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od ilości uczestników i przewidywanym czasie trwania oraz miejsca szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały oraz imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Specjalizujemy się również w opracowywaniu szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych i wychowawczych w jakich Państwo bierzecie udział.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

szkolenia dla DPS, OPS, ŚDS, WTZ

Zachęcam do kontaktu w celu zamówienia bezpłatnej wyceny szkolenia u Państwa w placówce.

Szkolenia w formie zamkniętej wyceniamy indywidualnie w zależności od liczby uczestników i przewidywanym czasie trwania. W celu wyceny szkolenia prosimy o kontakt mailowy na biuro@dopasowaneszkolenia.com lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

propozycje tematów szkoleń

Program szkolenia:

1. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu – diagnoza, strategie radzenia, przykłady rozwiązań

2. Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu – kontekst teoretyczny, dostępne programy wsparcia

3. Kształtowanie tożsamości i autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu – rozwiązania praktyczne, przykłady scenariuszy zajęć

Uczestnicy:

• Zostaną zapoznani z wybranymi elementami strategii radzenia sobie z zachowaniami trudnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu.
• Poznają możliwości i formy edukacji emocjonalno-seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu.
• Poznają podstawy teoretyczne oraz metodykę pracy kształtowania tożsamości i autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu.

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów i psychologów pracujących z osobami autyzmem/ niepełnosprawnością intelektualną/ niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Uczestnicy nabędą umiejętności reagowania na przejawy agresji swoich podopiecznych,
a także zdobędą wiedzę dotyczącą organizowania pracy własnej w sposób minimalizujący szansę na występowanie zachowań agresywnych i autoagresywnych.


Program szkolenia:
1. Geneza agresywnych zachowań dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z autyzmem:
• różne koncepcje,
• kategorie czynników warunkujących zachowania trudne.

2. Prawidłowości behawioralnego wzmacniania zachowań, kary i nagrody.

3. Kreowanie wspierającego środowiska szkolnego.

4. Planowanie i realizacja zadań programowych w ramach programów profilaktyczno-wychowawczych:
• uczenie się lepszego rozumienia siebie samych i innych ludzi
• budowanie poczucia własnej wartości i silnej tożsamości
• nawiązywanie pozytywnych relacji
• dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie własnych oraz cudzych uczuć
• rozpoznawanie zachowań agresywnych
• rozpoznawanie przyczyn agresji
• pokojowe rozwiązywanie konfliktów
• opanowywanie i przezwyciężanie zachowań agresywnych

3. Procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia zachowań trudnych.

4. omówienie indywidualnych przypadków zaproponowanych przez uczestników szkolenia.

Uczestnicy
• udoskonalą kompetencje wzmacniania zachowań pożądanych i redukowania zachowań niepożądanych swoich uczniów.
• pogłębią wiedzę na temat znaczenia komunikacji w zapobieganiu zachowań trudnych.
• dokonają analizy zasobów i potrzeb szkoły w zakresie przeciwdziałania zachowaniom trudnym.

Szkolenie jest przeznaczone dla terapeutów, opiekunów, pedagogów i psychologów pracujących z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną/autyzmem /niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cele: Nabycie przez opiekunów umiejętności wspierania rozwoju psychoseksualnego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem oraz radzenia sobie z zachowaniami trudnymi i niepożądanymi w tym zakresie.

Program szkolenia:

1. Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem – różnice w porównaniu z osobami neurotypowymi,
2. Rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem, potrzeba seksualna u osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem, typowe oraz nietypowe formy ekspresji, problemy emocjonalne, stereotypy dotyczące seksualności osób z intelektualną niepełnosprawnością i/lub z autyzmem
3. Postawy społeczne wobec seksualności osób z niepełnosprawnością
intelektualną i/lub z autyzmem,
4. Zagadnienia prawne w aspekcie Kodeksu Karnego i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
5. Ochrona przed wykorzystaniem seksualnym.
6. Dyskusja – omówienie indywidualnych przypadków zaproponowanych przez uczestników szkolenia.
Uczestnicy:
• Poznają rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub autyzmem.
• Poznają sposoby wspierania rozwoju psychoseksualnego dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem
• Opracują strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi i niepożądanymi w zakresie ekspresji seksualnej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub z autyzmem

Cel szkolenia: poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie, doskonalenie metodyki edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych intelektualnie, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i trudności w sferze życia seksualnego swoich podopiecznych.

Program szkolenia:

1. Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej.
2. Charakterystyka seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną.
3. Edukacja seksualna i jej znaczenie.
4. Podstawowe techniki pracy pedagogiczno-terapeutycznej dotyczące rozwiązywania problemów sfery seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Diagnoza wykorzystywania seksualnego u osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Rezultat:
• praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy,
• efektywne rozwiązywanie problemów dotyczących życia seksualnego osób niepełnosprawnych,
• poznanie znaczenia edukacji seksualnej osób niepełnosprawnych,
• podniesienie poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy.
5. Stres i wypalenie zawodowe.

Program szkolenia:
1. Czynniki wpływające na stres – jak je zminimalizować?
2. Mechanizmy funkcjonowania w stresie – na co mam wpływ?
3. Sposoby radzenia sobie ze stresem – warsztaty praktyczne.
4. Techniki odreagowywania emocji sposobem na radzenie sobie w trudnej sytuacji.
5. Syndrom wypalenia zawodowego – powszechne zjawisko wśród zawodów społecznych.
6. Techniki radzenia sobie ze stresem jako sposób na panowanie nad własnym życiem.

 

Program szkolenia:

 1. Czynniki wpływające na stres – jak je zminimalizować?
 2. Mechanizmy funkcjonowania w stresie – na co mam wpływ?
 3. Sposoby radzenia sobie ze stresem – warsztaty praktyczne.
 4. Techniki odreagowywania emocji sposobem na radzenie sobie w trudnej sytuacji.
 5. Syndrom wypalenia zawodowego – powszechne zjawisko wśród zawodów społecznych.
 6. Techniki radzenia sobie ze stresem jako sposób na panowanie nad własnym życiem.

Program szkolenia:
1. Organizacja zespołu opiekuńczo-terapeutycznego
2. Zasady funkcjonowania zespołu opiekuńczo-terapeutycznego:
– rola poszczególnych członków zespołu
– prawidłowa komunikacja
– zasady pracy zespołu
3. Zadania pracownika pierwszego kontaktu
4. Tworzenie i wykonanie indywidualnych planów wsparcia.
5. Wsparcie mieszkańca w ramach indywidualnego planu wsparcia.
6. Omówienie problematyki mieszkańców domu.

Cel szkolenia:
– poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
– doskonalenie metodyki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
– doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów i trudności w sferze życia swoich podopiecznych.
Program szkolenia:
1. Agresja i autoagresja – definicje, przyczyny, rodzaje. Rozpoznawanie różnych zachowań i zaburzeń zachowań.
2. Charakterystyka funkcjonowania emocjonalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną wg stopnia upośledzenia.
3. Praktyczne sposoby przeciwdziałania agresji i autoagresji
4. Podstawowe techniki pracy dotyczące rozwiązywania problemów w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
5. Omawianie przypadków.

Cel szkolenia:
Dogłębne omówienie zasad pracy z osobą chorą psychicznie, studium przypadku na podstawie doświadczeń uczestników spotkania.
Program szkolenia:
1. Specyfika zaburzeń psychicznych – norma a zaburzenie psychiczne; charakterystyka najczęstszych zaburzeń psychicznych.
2. Zasady współpracy i sposoby komunikowania się z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
3. Standardy pracy z osobami psychicznie chorymi – odniesienie do celów i zasad.
4. Praca superwizyjna i praca z przypadkiem – ćwiczenia praktyczne.
5. Przełamywanie barier w pracy z osobami psychicznie chorymi.

Główne cele szkolenia:
• zapoznanie uczestników z aspektami pracy z osobami niepełnosprawnymi,
• a także sposobami radzenia w sytuacjach trudnych,
• poprawa jakości pracy z osobami niepełnosprawnymi,
• świadomość siebie, innych w procesie komunikacji interpersonalnej,
• poszerzenie wiedzy na temat form pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz wsparcia tych osób;
Program szkolenia:
1. Mity i stereotypy na temat niepełnosprawności.
2. Postawy wobec osób niepełnosprawnych.
3. Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności:
4. komunikacja werbalna i poza werbalna
5. ułatwienie kontaktu z osobą niepełnosprawną,
6. zakłócenia mogące występować w komunikacji interpersonalnej, bariery komunikacyjne,
7. wpływ emocji na sposób komunikowania się;
8. Praktyczne ćwiczenie zachowań asertywnych.
9. Standardy pracy z osobami niepełnosprawnymi.
10. Rola współpracy i współpraca z rodziną osoby niepełnosprawnej.

Program szkolenia:
1. Specyfika funkcjonowania osób z autyzmem i zaburzeniami sensorycznymi – warsztaty.
2. Zaburzenia sensoryczne u osób z autyzmem – najczęściej występujące objawy.
3. Integracja sensoryczna wg Jean Ayres.
4. Neurobiologiczne podstawy procesów integracji sensorycznej.
5. Proces diagnozy SI – wybrane próby i ich interpretacja.
6. Terapia SI – zasady, zalecane sprzęty, pomoce i materiały do ćwiczeń.
7. Sekwencje do pracy z osobami z autyzmem jako propozycja pracy.
8. Propozycje strategii i ćwiczeń terapeutycznych.
9. Praktyczne wskazówki i zalecenia.

Program szkolenia:
1. Specyfika trudności funkcjonowania społecznego osób z diagnozą ze spektrum autyzmu (kryteria ICD-10, DSM-5).
2. Rola treningów umiejętności społecznych w rozwoju społecznym osoby
z autyzmem w zależności od poziomu jego funkcjonowania intelektualnego i wieku.
3. Wyznaczanie celów długo- i krótkoterminowych prowadzonej terapii – podstawowe umiejętności związane z zawieraniem znajomości, inicjowaniem rozmowy, słuchaniem, zadawaniem pytań, reagowaniem na krytykę, radzeniem sobie
z uczuciami i emocjami, rozwojem seksualnym.
4. Rola najbliższego otoczenia w terapii.
5. Pomoce wizualne do treningów umiejętności społecznych (historyjki społeczne, filmy, plany).
6. Umiejętność konstruowania scenariusza treningu umiejętności społecznych – zasada naprzemienności w aktywnościach, kształtowanie tożsamości , rola zajęć ruchowych.
7. Organizacja treningów umiejętności społecznych – praca w małej grupie, zajęcia indywidualne, wykorzystywanie zainteresowań.
8. Kwalifikacje terapeutów prowadzących TUS.

Program szkolenia:
1. Specyfika zaburzeń ze spektrum autyzmu (jakościowe trudności w relacjach społecznych, komunikacji oraz powtarzalne, stereotypowe zachowania)
2. Etiologia zachowań trudnych
3. Procedury wspierania radzenia sobie z instynktownymi zachowaniami trudnymi
4. Procedury wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi z powodu niezaspokojonych potrzeb
5. Procedury wspierania radzenia sobie z zachowaniami trudnymi wynikających z historii uczenia się
6. Studium indywidualnego przypadku (wg potrzeb uczestników warsztatu)
7. Zasady dobrej komunikacji z dorosłą osoba z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Program szkolenia:
1. Rozwój społeczno – emocjonalny osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
2. Skale oceny rozwoju społeczno-emocjonalnego osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – omówienie narzędzi, wskazówki praktyczne:
• Skala Greenspana
• Skala INSITE
• Skala ADOS-II
3. Konstruowanie programów terapeutycznych dla osób ze spektrum autyzmu.
4. Metody wspomagania rozwoju i rehabilitacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
5. Planowanie terapii w zakresie rozwoju społeczno emocjonalnego – metodyka pracy, współpraca z rodziną, przykłady dobrych praktyk.

1. Nauka umiejętności społecznych mieszkańców DPS, ŚDS
2. Rola pracownika socjalnego po procesie rozdzielenia pracy socjalnej
3. Asystent osoba niepełnosprawnej
4. Asystent rodziny – jego rola i zadania w pracy z rodziną wieloproblemową
5. Współpraca pomiędzy służbami zaangażowanymi w pomoc rodzinie wieloproblemowej
6. Narzędzia i metody pracy z rodziną wieloproblemową
7. Profesjonalna obsługa klienta niepełnosprawnego
8. Trening umiejętności pracy z rodziną
9. Asertywność, jak sobie poradzić z trudnym klientem
10. Skuteczna komunikacja z mieszkańcem DPS
11. Komunikacja i autoprezentacja
12. Diagnoza i Indywidualny Plan Wspierania mieszkańca DPS
13. Szacunek i odpowiedzialność – prawa i obowiązki mieszkańca DPS
14. Motywowanie do działania – wspieranie mieszkańca w procesie zmiany
15. Metody i techniki terapeutyczne skuteczne w pracy
z pacjentem/klientem/mieszkańcem DPS
16. Metody pracy z osobą uzależnioną oraz zaburzenie wynikające z uzależnienia od substancji psychoaktywnych
17. Stres i profilaktyka wypalenia zawodowego
18. Metody rozwiązywania konfliktów

SUPERWIZJA – oferta dla OPS, DPS, SDS, WTZ

Superwizja jest to narzędzie zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego w zawodach związanych z pomaganiem.

Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań.

Zakres usług obejmuje  przeprowadzenie cyklu superwizji  (grupowej i indywidualnej) dla pracowników mającej na celu między innymi:

 • zapewnienie podstawowej formy wsparcia,
 • zapoznanie uczestników z alternatywnymi i nowatorskimi metodami pracy,
 • wzmocnienie i ugruntowanie swojej wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego wsparcia,
 • negocjowania porozumień i planowania pracy z klientem na każdym z etapów metodycznego działania,
 • nabywania od superwizora i innych członków grupy umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • zwiększenie zadowolenia ze swojej pracy oraz zwiększenie motywacji do działania i aktywności zawodowej

Indywidualna – wskazana dla kierownika zespołu
Grupowa – wskazana dla zespołu pracowników

Superwizja może obejmować obszary:
–  doskonalenia zawodowego w pracy z osobą psychicznie chorą, rozwój umiejętności pracownika, wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji pracownika na jego efektywność w pracy, poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi w pracy z osobami psychicznie chorymi. Analiza przypadków.
– rozwoju osobistego, relacji interpersonalnych w zespole, budowania zespołu pracowniczego, itp.

Czas spotkania – harmonogram ustalany jest wg zapotrzebowania grupy, spotkania minimum 1 raz w miesiącu

Miejsce spotkania – do ustalenia przez grupę

Czas trwania spotkania – 4 godziny zegarowe ( w tym 1 godzina zegarowa – dyrekcja, 3 godziny zegarowe – kadra lub zgodnie z zamówieniem)

Grupa superwizyjna jest grupą zamknięta, spotkania trwają regularnie, raz w miesiącu.

Informacja o osobie prowadzącej:

Edyta Otczyk – pedagog, certyfikowany konsultant psychoterapii pozytywnej, mediator

Ukończyła Uniwersytet Śląski na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, konsultant ds. osób psychicznie chorych, specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Katowicach, Prezes Stowarzyszenia „Zaczarowana Pomoc”, mediator rodzinny i karny, Wiceprzewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie, pielęgniarka, pracownik socjalny, kurator społeczny, opiekun  prawny, twórczyni programu warsztatów w Kolorach Tęczy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, doradca w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, osobami i rodzinami w kryzysie, trenerka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. W swoim doświadczeniu ma również pracę w zakresie asystentury rodziny i koordynacji projektów. Współautorka podręcznika w Programie
„Nowa Droga”. Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in.: Praca trenerska na procesie grupowym, Treningi interpersonalne, Praca z pacjentem psychotycznym, Mediacje rodzinne i karne, Systemowe podejście do pracy z rodziną wieloproblemową, Praca z osobą uzależnioną od alkoholu, Uzależnienia od czynności, Terapia osób uzależnionych od seksu, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie, interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, komunikacji interpersonalnej, negocjacje w interwencji kryzysowej.

konsultacje DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I OSÓB/RODZIN

Cele:

 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia psychicznego, asystentury rodziny, pracy z osobami niepełnosprawnymi, pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, pracy z osobami psychicznie chorymi, pracy socjalnej.
 • Praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Rozwój zawodowy.

Konsultacje grupowe

Konsultacje grupowe w zakresie pracy z osobami psychicznie chorymi:
– praca superwizyjna w oparciu o pracę z przypadkami, problemami placówki (3 godziny).

Konsultacje grupowe w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie:
– praca superwizyjna w oparciu o pracę z przypadkami, problemami placówki (3 godziny).

Konsultacje grupowe w zakresie pracy socjalnej:
– praca superwizyjna w oparciu o pracę z przypadkami, problemami placówki (3 godziny).

Konsultacje grupowe w zakresie pracy asystenta rodzin:
 
– praca superwizyjna w oparciu o pracę z przypadkami, problemami placówki (3 godziny).

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne w zakresie pracy z osobami psychicznie chorymi:

– wskazywanie rozwiązań w oparciu o pracę z indywidualnym przypadkiem ( 2 godziny ),

– poradnictwo specjalistyczne dotyczące leczenia szpitalnego za zgodą i bez zgody (2 godziny),

– poradnictwo specjalistyczne w zakresie ubezwłasnowolnienia całkowitego/częściowego (2 godziny).

Konsultacje indywidualne w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi/niepełnosprawnymi intelektualnie:

– wskazywanie rozwiązań w oparciu o pracę z indywidualnym przypadkiem ( 2 godziny),

– poradnictwo specjalistyczne dotyczące umieszczeń w domach pomocy społecznej  za zgodą i bez zgody (2 godziny),

– poradnictwo specjalistyczne w zakresie ubezwłasnowolnienia całkowitego/częściowego (2 godziny).

Konsultacje indywidualne w zakresie pracy socjalnej:

– diagnoza, plan pracy i tworzenie kontraktów socjalnych (2 godziny),

– wskazywanie rozwiązań w oparciu o pracę z indywidualnym przypadkiem ( 2 godziny).

Konsultacje indywidualne w zakresie pracy asystenta rodziny:

– wskazywanie rozwiązań w oparciu o pracę z indywidualnym przypadkiem ( 2 godziny),

– poradnictwo specjalistyczne dotyczące problematyki rodzin, współczesnych wyzwań w pracy asystenta rodziny (2 godziny),