Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
PUZZLE – Dopasowane szkolenia

S T A T U T
Tekst jednolity

I. Postanowienia ogólne
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PUZZLE – Dopasowane szkolenia zwana dalej „Placówką” jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
Placówka działa na podstawie właściwych przepisów, w tym, w zakresie prawa oświatowego
i administracyjnego regulujące funkcjonowanie placówek oświatowych wraz z aktami wykonawczymi, w tym w szczególności m.in.:
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1148,1078,1287 z późn. zm.))
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2019 r. poz. 1045)
niniejszego Statutu
innych właściwych aktów prawnych.
Placówka ma swoją siedzibę w Baligrodzie przy ul. Kazimierza Wielkiego 45/3.
Organem prowadzącym Placówkę jest Katarzyna Kusińska.
Organ prowadzący Placówkę jest odpowiedzialny za jego działalność, zapewnia odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań wynikających z niniejszego Statutu.
Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.
II.Cele i zadania
Celem Placówki jest organizowanie i prowadzenie działalności polegającej na doskonaleniu zawodowym nauczycieli poprzez realizowanie szkoleń dopasowanych do aktualnych potrzeb placówek oświatowych.
Do zadań Placówki w szczególności należą:
1) Diagnozowanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli – poprzez analizę potrzeb szkoleniowych uczestników szkoleń oraz w ramach prowadzonych wywiadów telefonicznych i analiz ankiet poszkoleniowych.
2) Przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli
w zakresie:
a) kształcenia specjalnego, w szczególności z zakresu organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
b) opracowywanie szkoleń i warsztatów dostosowanych do projektów edukacyjnych
i wychowawczych w ramach projektów, w których placówka bierze udział
3) Prowadzenie działalności informacyjnej i konsultacyjnej z wykorzystaniem tradycyjnych
i internetowych kanałów komunikacji.
III. Struktura organizacyjna
Działalnością Placówki kieruje, dyrektor który:
1)opracowuje roczny plan pracy;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizowanymi formami doskonalenia;
3) kieruje działalnością merytoryczną placówki;
4) zatwierdza programy szkoleniowe proponowane przez nauczycieli i specjalistów;
5) opracowuje roczny plan ewaluacji placówki;
6) sporządza roczne sprawozdania ze swojej działalności dla Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Zadania organu prowadzającego:
1) kieruje działalnością organizacyjną placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) zapewnia materialne i organizacyjne warunki funkcjonowania placówki;
3) wprowadza i aktualizuje dane do Systemu Informacji Oświatowej;
4) przygotowanie terminarzy form doskonalenia realizowanych przez placówkę;
5) badanie potrzeb szkoleniowych rynku w zakresie prowadzonych szkoleń;
6) przygotowuje i przeprowadza nabory uczestników szkolenia;
7) współpracuje z nauczycielami i specjalistami;
8) przygotowuje zaświadczenia dla uczestników szkoleń;
9) przechowuje dokumentację placówki;
10) prowadzi rozliczenia z uczestnikami szkoleń;
11) Inne zadania wynikające z obowiązków.
Do zadań nauczycieli i specjalistów należą:
1) przygotowanie programów szkoleń;
2) przygotowanie autorskich materiałów szkoleniowych na prowadzone szkolenia;
3) dbanie o dobre imię placówki;
4) poddawanie się ocenie dokonywanej przez uczestników szkoleń;
5) badanie potrzeb szkoleniowych uczestników szkoleń;
IV. Realizacja szkoleń
Nabór kandydatów odbywa się poprzez zgłoszenia indywidualne oraz zbiorowe ze szkół, placówek oświatowych oraz organów prowadzących ww. placówki.
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez przesłanie zgłoszenia ze strony internetowej www.dopasowaneszkolenia.pl lub poprzez przesłanie formularza zgłoszenia lub zamówienia, mailowo na adres biuro@dopasowaneszkolenia.pl .
Kandydaci są informowani o przyjęciu ich zgłoszeń mailowo lub telefonicznie.
Uczestnicy za udział w szkoleniu, w przypadku pokrywania kosztów przez organ prowadzący, otrzymują faktury przelewowe z 14 – dniowym terminem płatności po szkoleniu.
Uczestnicy za udział w szkoleniu, w przypadku zgłoszeń indywidualnych, gdzie koszty szkolenia pokrywa sam uczestnik, dokonują płatności najpóźniej 1 tydzień przed datą szkolenia. Potwierdzenie przelewu należy wówczas wysłać na maila: biuro@dopasowaneszkolenia.pl .
Organizowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywają się placówkach oświatowych na zamówienie placówki:
1) w przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach specjalnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
2) w szkołach, w tym w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących,
technikach, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, szkołach branżowych
3) ponadto organizowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywają się
w lokalach wynajmowanych dla potrzeb realizacji zadań statutowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki do działalności placówki: na uniwersytetach, na wyższych szkołach technicznych, na wyższych szkołach rolniczych, na wyższych szkołach ekonomicznych, na wyższych szkołach pedagogicznych oraz w innych placówkach zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Liczba uczestników w grupie jest dostosowana do charakteru szkolenia.
VI. Finanse
Działalność Placówki finansowana jest z opłat wnoszonych przez uczestników warsztatów
i szkoleń lub placówki, w których są oni zatrudnieni, środków uzyskiwanych ze zleceń od instytucji i organizacji.
Działalność finansowa Placówki prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Zamówienia są przyjmowane do realizacji drogą elektroniczną na podstawie uzupełnionego przez Zamawiającego dokumentu formularza zamówienia.
VII. Postanowienia końcowe
Osoby, które ukończyły warsztaty, szkolenia nauczycieli otrzymują certyfikaty potwierdzające udział i ukończenie w/w form doskonalenia zawodowego według wzoru opracowanego przez Placówkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Placówka prowadzi rejestr wydanych certyfikatów.
O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności Placówki lub warunków statutowych organ prowadzący powiadamia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w terminie jednego miesiąca od dat wprowadzenia zmiany.
O zmianach danych objętych wpisem do ewidencji organ prowadzący powiadamia Samorząd Województwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od daty powstania zmiany.
Dokumentacja organizacyjna jest prowadzona i przechowywana zgodnie z właściwymi
i obowiązującymi przepisami.
Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący Placówkę.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maja zastosowanie właściwe przepisy prawne.


Niniejszy statut obowiązuje od dnia 11.09.2019 r.