TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W PRACY GRUPOWEJ Z DZIEĆMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU
SZKOLENIE ONLINE

Szkolenie mające na celu uzyskanie kompetencji do pracy grupowej z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Prezentowany materiał dotyczy przede wszystkim dzieci wysoko funkcjonujących z autyzmem i Zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Jego zadaniem jest wyposażyć uczestników w wiedzę dotyczącą tej formy pracy, umiejętność formowania grup i projektowania zajęć z uwzględnieniem zakładanych celów, jak również w narzędzia pracy z grupą.

Uczestnicy po ukończeniu zdobędą także umiejętność planowania całego cyklu zajęć oraz optymalnej organizacji pracy i prowadzenia grupy, wraz z zapobieganiem i reagowaniem na sytuacje trudne.

Grupa docelowa:
Szkolenie adresowane jest do nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu. Uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę na temat zaburzeń ze spektrum oraz najważniejszych metod pracy z dzieckiem. 

Korzyści dla uczestnika:
• Będzie wiedział, czym jest trening umiejętności społecznych, jakie są modele i formy prowadzenia tego typu zajęć i w jaki sposób dobrać rodzaj zajęć do zakładanych celów i potrzeb grupy.
• Będzie potrafił dobrać grupę treningową oraz zakwalifikować dzieci do odpowiednich form pomocy.
• Będzie identyfikował cele do realizacji podczas zajęć oraz projektował aktywności z uwzględnieniem zakładanych celów.
• Będzie projektował zajęcia w sposób optymalnie dostosowany do potrzeb dzieci z autyzmem oraz do etapu rozwoju grupy treningowej, z uwzględnieniem istotnych zasad planowania zajęć grupowych.
• Pozna szereg praktycznych metod oraz konkretnych ćwiczeń i zabaw w pracy z grupą. Dowie się także, gdzie może samodzielnie poszukiwać inspiracji do ćwiczeń.
• Będzie potrafił zapobiegać sytuacjom trudnym optymalnie planując pracę z grupą oraz odpowiednio reagować w sytuacji pojawienia się trudności.

Forma i organizacja pracy:
Szkolenie online, prowadzone w formie warsztatowej, na platformie umożliwiającej pracę grupową (zoom). Większość aktywności realizowanych będzie w czasie rzeczywistym. Część pracy obejmować będzie samodzielną analizę materiału filmowego oraz pracę w podgrupach nad realizacją projektu zajęć.

Maksymalna liczba uczestników: 16 osób.

Metody pracy:
• Burze mózgów, dyskusje – z wykorzystaniem narzędzi komunikacji na odległość (mikrofony, chat), w czasie rzeczywistym.
• Praca w podgrupach – w podpokojach webinarowych.
• Ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi aktywizujących (aplikacje do ćwiczeń grupowych)
• Wykłady z prezentacją multimedialną
• Analiza materiału wideo
• Analiza przypadków – case study
• Podsumowujący test wiedzy w ramach certyfikacji

Cele strategiczne:
• Uzyskanie kompetencji do planowania i prowadzenia zajęć treningu umiejętności społecznych z dziećmi ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i szkolnym

Cele operacyjne – wiedza:
• Poznanie teoretycznego podłoża TUS – co to za forma pracy, jakie są rodzaje / formy TUS / struktury i metody pracy.
• Pogłębienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania i wspierania rozwoju dzieci z autyzmem w zakresie kompetencji społeczno – emocjonalnych.
• Poznanie metod, narzędzi i ćwiczeń w pracy z grupą.
• Zapoznanie się z przydatnymi pomocami do pracy oraz propozycjami źródeł pogłębiających wiedzę.

Cele operacyjne – umiejętności:
• Umiejętność planowania zajęć: dobierania grupy treningowej, planowania struktury spotkań.
• Umiejętność identyfikowania i operacjonalizacji celów grupy oraz konstruowania programu realizującego cele.
• Umiejętność dobierania ćwiczeń i metod pracy dopasowanych do wyznaczonych celów.
• Umiejętność budowania struktury spotkań i dokumentowania przebiegu zajęć.
• Umiejętność zapobiegania i reagowania na sytuacje trudne.

Cele operacyjne – postawy:
• Postawa refleksyjnego planowania zajęć: z uwzględnianiem założonych celów.
• Reagowanie na potrzeby grupy i pojedynczych uczestników, dostosowywanie działań do potrzeb.
• Balansowanie między dyrektywnością a pożądaniem za grupą – rozumienie roli trenera i stylu pracy, dostosowywanie stylu pracy do potrzeb grupy.
• Zyskanie energii i inspiracji do wdrożenia uzyskanej wiedzy i umiejętności w praktyczne działanie.

Promocyjna cena – 397zł/os.
*W cenie zaświadczenie w formie elektronicznej, wysyłamy na maila po zakończeniu szkolenia.
Cena zaświadczenia w formie papierowej ( 17zł/1 wysyłka – obejmuje koszt wysyłki pocztą + zabezpieczone opakowanie)

 

Cena obejmuje:

  • materiały szkoleniowe,
  • dostępne materiały wideo do ponownego odtworzenia w dogodnym czasie
  • szkolenie z certyfikowane – zaświadczenie według wzoru MEN wydane przez akredytowaną Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli PUZZLE – Dopasowane szkolenia

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zapisu. Po zebraniu się grupy ustalimy termin szkolenia
i poinformujemy zainteresowane uczestnictwem osoby o terminach. 

Forma szkolenia: 2-dniowe szkolenie weekendowe

Termin:  sobota , niedziela (termin do ustalenia) rozpoczynamy codziennie od godziny 9.00 do 15.30
Całkowity czas szkolenia  (wraz z przygotowanymi materiałami i ćwiczeniami do pracy własnej) odpowiada 18h szkoleniowym.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy pragnący otrzymać certyfikat ukończenia zobowiązani są przystąpić do certyfikacyjnego testu online.
Test będzie bazował na wiedzy przekazanej uczestnikom podczas szkolenia.

LINK DO FORMULARZA FORMULARZ ZAPISU NA TUS

Prowadząca:  mgr Alicja Kira – psycholog, trener

Psycholog, absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze ścieżką specjalizacyjną z psychologii klinicznej dziecka. W ramach pracy magisterskiej opracowała i wdrożyła autorski program treningu w obszarze teorii umysłu u dziecka z autyzmem w wieku przedszkolnym.  Wieloletni pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej,doświadczenie zdobywała w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkolach ogólnodostępnych oraz poradniach prywatnych, jak również jako psycholog w krakowskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu i terapeuta podczas turnusów rehabilitacyjnych.

Od lat współpracuje ze środowiskiem edukacyjnym, posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, ma na koncie szkolenia Rad Pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, rodziców. Doświadczona w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej  z dziećmi o zaburzonym rozwoju, w tym w prowadzeniu grupowych treningów umiejętności społecznych w oparciu o autorskie programy.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy i metod pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i innymi trudnościami rozwojowymi, jak również z zakresu umiejętności współpracy z rodzicami oraz rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

LINK DO FORMULARZA – FORMULARZ ZAPISU TUS

 

Przejdź do paska narzędzi