SUPERWIZJA – oferta dla OPS, DPS, SDS, WTZ

Superwizja jest to narzędzie zwiększania efektywności pracy i rozwoju zawodowego w zawodach związanych z pomaganiem.

Superwizja to wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne zastanawianie się nad źródłami trudności, szukanie istoty problemu, dochodzenie do nowych rozwiązań.

Zakres usług obejmuje  przeprowadzenie cyklu superwizji  (grupowej i indywidualnej) dla pracowników mającej na celu między innymi:

  • zapewnienie podstawowej formy wsparcia,
  • zapoznanie uczestników z alternatywnymi i nowatorskimi metodami pracy,
  • wzmocnienie i ugruntowanie swojej wiedzy niezbędnej w procesie skutecznego wsparcia,
  • negocjowania porozumień i planowania pracy z klientem na każdym z etapów metodycznego działania,
  • nabywania od superwizora i innych członków grupy umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • zwiększenie zadowolenia ze swojej pracy oraz zwiększenie motywacji do działania i aktywności zawodowej

Indywidualna – wskazana dla kierownika zespołu
Grupowa – wskazana dla zespołu pracowników

Superwizja może obejmować obszary:
–  doskonalenia zawodowego w pracy z osobą psychicznie chorą, rozwój umiejętności pracownika, wypracowanie strategii radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacji z klientami,wsparcie w lepszym rozumieniu wpływu wartości, przekonań i emocji pracownika na jego efektywność w pracy, poszerzenie repertuaru stosowanych technik i narzędzi w pracy z osobami psychicznie chorymi. Analiza przypadków.
– rozwoju osobistego, relacji interpersonalnych w zespole, budowania zespołu pracowniczego, itp.

Czas spotkania – harmonogram ustalany jest wg zapotrzebowania grupy, spotkania minimum 1 raz w miesiącu

Miejsce spotkania – do ustalenia przez grupę

Czas trwania spotkania – 4 godziny zegarowe ( w tym 1 godzina zegarowa – dyrekcja, 3 godziny zegarowe – kadra lub zgodnie z zamówieniem)

Grupa superwizyjna jest grupą zamknięta, spotkania trwają regularnie, raz w miesiącu.

Informacja o osobie prowadzącej:

Edyta Otczyk – pedagog, certyfikowany konsultant psychoterapii pozytywnej, mediator

Ukończyła Uniwersytet Śląski na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, konsultant ds. osób psychicznie chorych, specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Katowicach, Prezes Stowarzyszenia „Zaczarowana Pomoc”, mediator rodzinny i karny, Wiceprzewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie, pielęgniarka, pracownik socjalny, kurator społeczny, opiekun  prawny, twórczyni programu warsztatów w Kolorach Tęczy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, doradca w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, osobami i rodzinami w kryzysie, trenerka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. W swoim doświadczeniu ma również pracę w zakresie asystentury rodziny i koordynacji projektów. Współautorka podręcznika w Programie
„Nowa Droga”. Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in.: Praca trenerska na procesie grupowym, Treningi interpersonalne, Praca z pacjentem psychotycznym, Mediacje rodzinne i karne, Systemowe podejście do pracy z rodziną wieloproblemową, Praca z osobą uzależnioną od alkoholu, Uzależnienia od czynności, Terapia osób uzależnionych od seksu, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie, interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, komunikacji interpersonalnej, negocjacje w interwencji kryzysowej.

Przejdź do paska narzędzi