Szkolenie:

Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Cel szkolenia:

Szkolenie o charakterze warsztatowo – wykładowym, którego celem jest wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności stosowania technik alternatywnej i wspomagającej komunikacji w procesie nauczania i terapii dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych.

Grupa docelowa:
nauczyciele, specjaliści pracujący z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach lub klasach 1-3 szkoły podstawowej, które wymagają wsparcia w procesie komunikowania się z otoczeniem

Zakres tematyczny szkolenia*
1. Wstęp: przegląd metod i technik AAC oraz prymarnych zasad stosowania alternatywnej i wspomagającej komunikacji.
Metoda pracy: wykład uczestniczący, warsztat.

2. Analiza przypadku: dobór technik AAC – studium przypadku.
Metoda pracy: warsztat.

3. Komunikacja czy organizacja miejsca i czasu pracy? – analiza różnic
i fundamentalnych założeń w zakresie AAC.
Metoda pracy: wykład uczestniczący, warsztat.

4. Czynniki wpływające na przebieg komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwoju.
Metoda pracy: wykład.

5. Tworzenie systemu wsparcia AAC – studium przypadku.
Metoda pracy: warsztat.

6. Najważniejsze wskazówki dla stosujących AAC w pracy z dziećmi
z zaburzeniami rozwoju.
Metoda pracy: wykład uczestniczący.
*(kolejność realizowanych tematów może ulec zmianie ze względu na zapotrzebowanie merytoryczne grupy szkoleniowej)

Rezultat szkolenia:

W wyniku szkolenie każdy z uczestników:
• potrafi wskazać istotę stosowania AAC w pracy z dziećmi z
zaburzeniami rozwoju,
• posiada świadomość zmiennych, które należy wziąć pod uwagę konstruując system komunikacji wspomagającej i/lub alternatywnej dla konkretnego dziecka,
• zna różnice między AAC a wykorzystywaniem wizualizacji w procesie edukacji i terapii,
• wie jak zdiagnozować poziom kompetencji komunikacyjnych dzieci,
• potrafi efektywnie stosować wizualizacje i techniki organizacji czasu i przestrzeni,
w tym plany aktywności,
• potrafi skonstruować system AAC z uwzględnieniem potrzeb podopiecznych, oraz efektywnie z niego korzystać.

Prowadząca: mgr Ewelina Podlaszewska

W celu zamówienia szkolenia kontakt mailowy biuro@dopasowaneszkolenia.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 536 193 457.

Przejdź do paska narzędzi