Agnieszka Chodun – oligofrenopedagog, terapeuta SI

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2001 – 2002 ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i ich Rodzinom w Fundacji ,,Synapsis” w Warszawie i od tego czasu pracuje z osobami z autyzmem. W 2005 roku uzyskała certyfikat terapeuty integracji sensorycznej kończąc dwustopniowy kurs w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie. Od 2007 roku jestem wiceprezesem Fundacji Alpha w Lublinie działającej na rzecz osób z autyzmem.

Na co dzień pracuje jako nauczyciel dyplomowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną oraz jako terapeuta integracji sensorycznej oraz dogoterapeuta w Centrum Terapii Autyzmu Alpha. Prowadzi ćwiczenia na studiach podyplomowych z zakresu autyzmu na UMCS,  studiach magisterskich na kierunku pedagogika specjalna na KUL, oraz zajęcia w centrach doskonalenia nauczycieli.
Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in. Somatyczne zaburzenia występujące w autyzmie, Agresja i autoagresja u osób z autyzmem i upośledzenie umysłowym, ,Terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania, Pokonując samotność… Problemy z kształtowaniem się tożsamości u osób z autyzmem, Komunikacja między osobami autystycznymi a neurotypowymi, Diagnoza funkcjonalna młodzieży i dorosłych osób z zaburzeniami rozwoju, Praca z dziećmi autystycznymi w zakresie integracji sensorycznej, Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy, Terapia ręki, Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci. 8 książeczek Carole Sutton.
Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z autyzmu w zakresie: diagnozy i terapii, a także trudnych zachowań.


Anna Prokopiak – dr, nauczyciel dyplomowany, edukator

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki. W 2010r. obroniła pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Janusza Kirenko, UMCS, na temat: Postawy osób znaczących wobec seksualności młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Założyła Fundację Alpha, która działa na rzecz osób z autyzmem. Obecnie jako prezes fundacji prowadzeni Centrum Terapii Autyzmu, które diagnozuje i prowadzi terapie dzieci z autyzmem i pokrewnymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Specjalnych Ośrodkach Szkolno –  Wychowawczych prowadząc zajęcia z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Prowadzi również wykłady i ćwiczenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu: Metodyki wychowania i nauczania osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, Wczesnej rehabilitacji dziecka z upośledzeniem umysłowym, Rehabilitacji społecznej upośledzonych umysłowo, Wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych.

Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (red.) A. Prokopiak, Fraszka Edukacyjna i Fundacja Alpha, Warszawa Lublin 2014; Niedyrektywność w terapii autyzmu [w:] Osoba ze stanami ze spektrum autyzmu. Możliwości aktywnego życia (red.) Kossewska J., Wyd. JAK, Kraków 2014; Umysł, ciało, emocje i seksualność osoby z autyzmem (współautorstwo Parchomiuk M.) [w:] Społeczeństwo i Rodzina Nr 38 (1/2014); Autyzm a odżywianie. O czym nauczyciel wiedzieć powinien? [w:] Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXXII Wydanie Specjalne Problemy żywieniowe dzieci i młodzieży, red. Wiatrowska A. Bieganowska A., Witek A., Wyd. UMCS, Lublin; Wsparcie osób z autyzmem w środowisku wychowawczym [w:] Kompetentne wspieranie osób z niepełnosprawnością, red. Sidor-Piekarska B., Wyd. KUL, Lublin; Funkcjonowanie seksualne osób ze spektrum autyzmu. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012; Wychowanie emocjonalno-seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja, 3/2012.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z autyzmu w zakresie: trudnych zachowań, seksualności, diagnozy i terapii rozwoju społeczno – emocjonalnego.


Magdalena Wójcik – dr, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI

Tyflopedagog i oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, specjalista Terapii ręki, specjalista Programu Ćwiczeń Integrujących Odruchy INPP wg S. Goddard, diagnosta Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej, kinezjolog, choreoterapeuta.

Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem diagnostycznym i terapeutycznym. Przez wiele lat prowadziła centrum terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami
w rozwoju „Krok po Kroku”. Doświadczenie zawodowe zdobywała również jako opiekun dorosłych niepełnosprawnych w ośrodku opiekuńczo-terapeutycznym w Irlandii, a także jako terapeuta w Fundacji Alpha w zakresie zajęć usprawniających funkcjonowanie percepcyjno-motoryczne dzieci i młodzieży autystycznej.

Od kilku lat jako adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zajmuje się sprawdzaniem skuteczności metod percepcyjno-motorycznych w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością, a także analizą ilościową i jakościową procesu diagnostycznego dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Ponadto prowadzi następujące zajęcia: Zajęcia rewalidacyjne z dziećmi niewidomymi i słabowidzącymi, Wspomaganie rozwoju dzieci z uszkodzeniem wzroku w wieku przedszkolnym, Aktualne metody i programy rehabilitacji, Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się, Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju, Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, Wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi, Stymulacja zmysłów i integracja sensoryczno-motoryczna, Wielodyscyplinarna diagnoza osób z autyzmem, Psychodydaktyczne metody terapii osób z autyzmem, Psychodydaktyczne metody specjalnej terapii pedagogicznej, Wielospecjalistyczna diagnoza osób z niepełnosprawnością, Procesy przetwarzania sensorycznego – systematyka, Konstruowanie indywidualnych programów wspomagających rozwój.

Jest autorką wielu publikacji naukowych, m.in. Rola ruchu i doświadczeń sensorycznych w rozwoju dziecka oraz Stymulacja percepcyjno-motoryczna małego dziecka w praktyce [w:] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, A. Bujnowska, B. Sidor-Piekarska, KUL, Lublin 2015; Diagnoza i terapia specyficznych zaburzeń sensorycznych u dzieci z autyzmem [w:] Niedyrektywność i relacja. Terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (red.), A. Prokopiak, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2014;  Specyfika trudności sensorycznych dzieci z wadami serca i możliwości ich usprawniania [w:] Niepełnosprawność, 12/2013; Warsztat metodyczny pedagoga specjalnego [w:] Edukacja i Dialog 11’2008 (202); Funkcjonowanie społeczne uczniów z niepełnosprawnością kształcących się w systemie integracyjnym [w:]Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXVI, Wyd. UMCS, Lublin 2007, Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem – funkcjonalna ocena rozwoju, w: Szkoła Specjalna, nr 2/2017, Metody i programy percepcyjno-motoryczne w terapii dziecka z niepełnosprawnością„, [w]: Z.Palak, M. Wójcik (red.) Terapia pedagogiczna dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Nowe oblicza terapii w pedagogice specjalnej, Lublin 2016, UMCS

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z zakresu terapii ręki, integracji sensorycznej oraz autyzmu.


Ewelina Ciarka – pedagog, oligofrenopedagog

Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna.  Doświadczenie zawodowe zdobywała jako koordynator merytoryczny i superwizor w Centrum Terapii Promitis, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół Specjalnych, terapeuta indywidualny w terapeutycznym punkcie przedszkolnym prowadzonym przez Centrum Terapii Sotis oraz asystent cień dziecka z autyzmem.

Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in.: Współpraca z rodzicami, Techniki plastyczne w pracy twórczej z dzieckiem, Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji, Wykorzystanie pedagogiki zabawy jako ważnego sposobu na aktywizowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, PEP-R – Określanie potrzeb terapeutycznych i tworzenie planu stymulacji rozwoju dla dzieci z autyzmem, Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania, Muzykoterapia. Profilaktyka i terapia muzyczna, Terapia Ręki, MAKATON Szkolenie Podstawowe, Szkolenie Podstawowe PECS, Trudne Zachowania – Pozytywne Podejście, Podstawy Diagnozy i Terapii Zespołu Aspergera, Podstawowe Zagadnienia Terapii i Edukacji Dzieci z Autyzmem cz. I i II, Wychowawca w Placówkach Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, Trening umiejętności społecznych – warsztaty praktyczne, Dostosowanie wymagań edukacyjnych i indywidualizacja ucznia, Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno- wychowawczej: jak skutecznie stosować nagrody, pochwały i systematyczna uwagę, Trening Umiejętności Społecznych terapia grupowa i indywidualna dzieci ze spektrum autyzmu, Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych IPET.

W ramach działalności naukowej m.in. prowadziła warsztaty „Mity i fakty – ASD” na konferencji „Małe dziecko- tabu i mity w rozwoju i terapii małego dziecka” zorganizowanej przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, a także wystąpiła z autorską prelekcją nt. „Komunikacja wspomagająca w neurologopedii”.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z autyzmu w zakresie: trudnych zachowań, mowy i komunikacji, przystosowania otoczenia terapeutycznego i terapii.


Edyta Otczyk – pedagog, certyfikowany konsultant psychoterapii pozytywnej, mediator 

Ukończyła Uniwersytet Śląski na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Kierownik Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie, konsultant ds. osób psychicznie chorych, specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach, Prezes Stowarzyszenia „Zaczarowana Pomoc”, mediator rodzinny i karny, Wiceprzewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie, pielęgniarka, pracownik socjalny, kurator społeczny, opiekun prawny, twórczyni programu warsztatów w Kolorach Tęczy przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, doradca w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, osobami i rodzinami w kryzysie, trenerka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach. W swoim doświadczeniu ma również pracę w zakresie asystentury rodziny i koordynacji projektów. Współautorka podręcznika w Programie „Nowa Droga”.

Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in.: Praca trenerska na procesie grupowym, Treningi interpersonalne, Praca z pacjentem psychotycznym, Mediacje rodzinne i karne, Systemowe podejście do pracy z rodziną wieloproblemową, Praca z osobą uzależnioną od alkoholu, Uzależnienia od czynności, Terapia osób uzależnionych od seksu, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie, interwencji kryzysowej, dialogu motywującego, komunikacji interpersonalnej, negocjacje w interwencji kryzysowej.

Dla Puzzle prowadzi szkolenia autorskie z zakresu pracy z osobami niepełnosprawnymi, psychicznie chorymi, pracy z rodziną.


Anna Parakiewicz – pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji, specjalista terapii pedagogicznej

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, specjalizacja: oligofrenopedagogika; studia podyplomowe na kierunku: Wczesna Interwencja, Pomoc dziecku i rodzinie, a także studia podyplomowe
z zakresu Terapia Pedagogiczna. 
Terapeuta Integracji Sensorycznej z kilkunastoletnim doświadczeniem we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwoju, terapii dzieci głuchoniewidomych, terapii metodą Integracji Sensorycznej, Doświadczenie zawodowe zdobywała mi.in w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznej placówki zajmującej się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Warmińsko – Mazurskiem Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Instytucie Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszeniau Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodku Wczesnej Interwencji w Giżycku. Obecnie wykładowca, pedagog w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej S.O.S. w Olsztynie.
Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in.: Diagnoza funkcjonalna – profil psychoedukacyjny PEP – r, Terapia małych dzieci z niepełnosprawnością złożoną – z uszkodzeniami narządu wzroku i dodatkowymi niepełnosprawnościami, Stymulacja sensomotoryczna a przetwarzanie słuchowe i rozwój mowy, Stymulacja Sensomotoryczna w zaburzeniach koncentracji uwagi, Procedury i techniki wygaszania zachowań trudnych u osób z autyzmem, Elementy metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, Model Wczesnej Interwencji – MODEL INSITE –model pracy w domu z rodziną dziecka w wieku 0-6 lat z niepełnosprawnościami oraz dodatkowymi uszkodzeniami, ocena rozwoju dziecka – skala rozwojowa programu INSITE,  Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – Marita Gherke, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – diagnoza i terapia, Makaton – szkolenie podstawowe, Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych – I,II, III stopień, Wczesna interwencja wobec dzieci z zaburzeniami rozwoju, Konstruowanie indywidualnych programów rewalidacyjno – terapeutyczno – edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Ruch Rozwijający I stopnia bazującego na pracy Weroniki Sherborne, Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.
Jest autorką wielu publikacji, m.in. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z ADHD, w: Edukacja zdrowotna, Półrocznik Naukowy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Vol. 5, Nr 1, 2008, Wpływ choroby genetycznie uwarunkowanej na wybór drogi życiowej – na przykładzie zespołu Marfana, w: Zeszyty Naukowe, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, 1/2008, Majewska J., Majewski A., Parakiewicz A., Zaorska M.: Integracja Sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2016 ; Możliwości terapii zaburzeń komunikacji u dzieci
z niepełnosprawnością za pomocą metody Integracji Sensorycznej
, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 19, maj/czerwiec 2017, Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci z niepełnosprawnością. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017, Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym z Zespołem Aspergera wykorzystujący stymulację sensoryczną, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017

Dla PUZZLE – Dopasowane Szkolenia prowadzi szkolenia w zakresie integracji sesnorycznej, pracy z osobami
z niepełnosprawnościami  i/lub autyzmem.


Alicja Kira – psycholog, trener

Absolwentka 5-letnich studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, ze ścieżką specjalizacyjną z psychologii klinicznej dziecka. Ponadto absolwentka studiów filozoficznych na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywała jako pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej, przedszkola z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi, przedszkoli ogólnodostępnych oraz poradni prywatnych, jak również psycholog w krakowskim oddziale Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Od lat współpracuje ze środowiskiem edukacyjnym, ma na koncie szkolenia Rad Pedagogicznych, warsztaty dla nauczycieli, rodziców. Doświadczona w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej  z dziećmi o zaburzonym rozwoju, w tym w prowadzeniu grupowych treningów umiejętności społecznych.

Odbyła wiele szkoleń specjalistycznych, w obszarze pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju, w tym: Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem, Diagnoza funkcjonalna dzieci z autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R, Trening Umiejętności Społecznych  Trudne zachowania u osób z autyzmem, Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych u osób ze spektrum autyzmu. Organizacja miejsca pracy osoby ze spektrum autyzmu ,  Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera, Terapia dzieci z autyzmem w oparciu o programy wczesnej interwencji behawioralnej, Diagnoza psychopedagogiczna w praktyce , Program Rozwoju Komunikacji Makaton – cz. I, II oraz Zabawy z Makatonem, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – I stopień, Psychoterapia dzieci i młodzieży – ujęcie poznawczo – behawioralne. Brała udział w konferencjach dotyczących autyzmu, w tym w charakterze prelegentki.

Ponadto uczestniczka i absolwentka kursów rozwojowych, doskonalących umiejętności w obszarze pomocy psychologicznej, w tym: Psychoterapia Integratywna i Poradnictwo, Kurs Umiejętności Interpersonalnych i Podstaw Pomagania w ujęciu Gestalt, Studium Psychologii Zorientowanej na Proces.

Ukończyła kurs trenerski I stopnia prowadzony przez Fundację 11 Muz z łodzi, obecnie zaś uczestniczy w całościowym kursie trenerskim, przygotowującym do uzyskania rekomendacji I stopnia PTP, w Holistycznej Szkole Trenerów. Współpracuje z portalem rozwojowym lifefree.pl, gdzie publikuje autorskie teksty.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi szkolenia z zakresu diagnozy i metod pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu i innymi trudnościami rozwojowymi, jak również z zakresu umiejętności współpracy z rodzicami oraz rozwoju osobistego i zawodowego nauczycieli.


Anna Siwek – pedagog specjalny, specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, specjalista w komunikacji interpersonalnej

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna; studia podyplomowe na kierunku: Terapia Pedagogiczna z edukacją daltońską i elementami systemu Marii Montessori, a także studia podyplomowe z zakresu Podstaw Komunikacji Medialnej. Prowadzi zajęcia ze studentami z następujących tematów: Metody pracy z dzieckiem autystycznym, Konstruowanie Indywidualnych Programów Terapeutycznych, Terapia i analiza zachowań trudnych u dzieci ze spektrum autyzmu, Komunikacja alternatywna i wspomagająca, Praca z osobą z autyzmem.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzicami i rodzinami dzieci z trudnościami edukacyjnymi i różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi ( w tym ze spektrum autyzmu). Założycielka Ośrodka Szkoleń Kreatywnych – KOMUNIKATOR zajmującego  się współpracą z placówkami oświatowymi i instytucjami związanymi z pomocą społeczną i organizowaniem i koordynowaniem szkoleń w wybranych placówkach. Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in.: Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne prowadzony przez Dariusza Okrzesika  International Course Leader Sherborne Developmental Movement, Metoda Dobrego Startu – kurs prowadzony przez Ewę Jakacką – Polskie Towarzystwo Dysleksji; Sztuka  mediacji
i negocjacji, Kinezjologia edukacyjna – Metoda Denisona I i II stopnia. 

Prywatnie rodzic z wyzwaniami wychowawczymi – mama dziewięciolatka. Jak sama mówi o sobie „Interesuje mnie droga do celu w rozwoju dziecka, podążanie za dzieckiem, zmiana, rozwój osobisty”.

Dla Puzzle – Dopasowane Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia z zakresu pracy z osobami z Zespołem Aspergera oraz treningów umiejętności komunikacyjnych.


Zuzanna Kołodziej – pedagog specjalny, psycholog

Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna (Uniwersytet Opolski), oraz 5-letnie studia magisterskie na kierunku: psychologia- specjalność: psychologia kliniczna. Doświadczenie zawodowe zdobywała i wciąż zdobywa jako wychowawca w placówkach dla młodzieży niedostosowanej społecznie – w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Ponadto realizuje się jako psycholog szkolny, diagnosta w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wykładowca.

Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in.: Szkolenie z zakresu teorii umysłu i centralnej koherencji- diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Szkolenie z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Szkolenie z zakresu zastępowania agresji (Opole); Szkolenie z zakresu zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży,Zespół Aspergera, Zespół Retta, Zaburzenia hiperkinetyczne – diagnoza i terapia, Konstruowanie Programów Profilaktycznych, Szkolenie z zakresu Neurodydaktyki, Specjalistyczny kurs diagnozy psychologicznej. Diagnoza I opiniowanie rozwoju intelektualnego u dzieci i młodzieży;
Uczestniczka konferencji naukowych.


Katarzyna Janke – psychopedagog, terapeuta, wykładowca

            Z wykształcenia psychopedagog i pedagog opiekuńczy. Terapeuta w nurcie krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Prowadzi własną praktykę terapii holistycznej, co oznacza szeroki zakres działań pomocowych, w tym: krótkoterminową terapię indywidualną; zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych; terapię pedagogiczną i rehabilitacyjną dla dzieci z obciążeniami rozwojowymi; szkolenia i warsztaty dla młodzieży i dorosłych z umiejętności społecznych, budowania i wzmacniania wiary w siebie oraz zarządzania osobistą zmianą. Od kilku lat współpracuje z Warszawską Szkołą Zarządzania jako wykładowca przedmiotów pedagogicznych. Jest zwolennikiem indywidualnego podejścia do każdego człowieka i jego potrzeb dlatego, zarówno w pracy z indywidualnej jak i grupowej, dostosowuje metody, narzędzia i tryb pracy do potrzeb odbiorców, tak by osiągnąć najlepszy efekt.


Mariola Wolska-Surmacz – pedagog szkolny, doradca zawodowy, pedagog społeczno – opiekuńczy, resocjalizacji i oligofrenopedagog

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna. Na co dzień pracuje jako pedagog szkolny i doradca zawodowy w XI Liceum Ogólnokształcącym im M. Dąbrowskiej w Krakowie oraz w gimnazjum i szkole podstawowej. Jednocześnie zajmuje się wsparciem rodzin dzieci niepełnosprawnych. Pracuje z dziećmi nad usprawnianiem zaburzonych funkcji organizmu, prowadzi ćwiczenia usprawniające pamięć, koncentrację, koordynację wzrokowo – słuchową, pomaga w zdobywaniu umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowaniu, wspiera rodziny w załatwianiu spraw urzędowych oraz związanych z leczeniem i rehabilitacją dziecka, a także w rozwijaniu zainteresowań.

            Swoją wiedzą i doświadczenie dzieli się od lat z nauczycielami podczas prowadzonych szkoleń i warsztatów. Tematyka dotychczas prowadzonych szkoleń obejmuje: Formy wsparcia dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizację procesu nauczania w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizację pomocy psychologiczno – pedagogicznej, sytuację ucznia niepełnosprawnego (w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera i mutyzmem) w szkole ogólnodostępnej oraz metody komunikacji alternatywnej z uczniami szkół ogólnodostępnych, mającymi zaburzenia w komunikacji. Ponadto prowadziła zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu diagnozy autyzmu, Zespołu Aspergera i innych całościowych zaburzeń w rozwoju.

Odbyła wiele szkoleń doskonalących warsztat zawodowy, m.in.: Diagnoza i terapia pedagogiczna, Dostosowania wymagań edukacyjnych, Szkolny doradca zawodowy, Socjoterapia w szkole, Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, Całościowe zaburzenia rozwojowe. Spektrum autyzmu, Arteterapia w przedszkolu, Dysleksja, Uczyć się przez działanie – edukacja Montessori, Samodzielne prowadzenie przesiewowych badań logopedycznych, Rozpoznawanie dysfunkcji integracji sensorycznej generujące trudności rozwojowe dziecka, w tym trudności szkolne i zaburzenia zachowania, Obserwacja pedagogiczna i diagnoza przedszkolna, Magiczna moc bajkoterapii. Bajki terapeutyczne – sposób na problemy wychowawcze i emocjonalne dzieci, Metody aktywizujące w edukacji przedszkolnej, Komunikacja społeczna.

 Dla Puzzle – Dopasowane, Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia pt. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera w placówkach ogólnodostępnych – od przedszkola do szkoły ponadgimnazjalnej oraz Metody komunikacji alternatywnej w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, opóźnionym rozwojem mowy)


Ewelina Podlaszewska – pedagog specjalny, terapeuta spektrum autyzmu

Ukończyła studia w 2007r. na kierunku Terapia pedagogiczna z pedagogiką specjalną w Opolu. W 2010 roku rozpoczęła staż zawodowy, a następnie pracę w Poradni dla Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju „Prodeste” w Opolu. Od tego momentu rozpoczęła przygodę swojego życia – pracę z dziećmi ze spektrum autyzmu. Pracowała jako terapeuta indywidualny, członek zespoły diagnostycznego, terapeuta zajęciowy podczas turnusów rehabilitacyjnych, szkoleniowiec. Specjalizuje się w pracy z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, minimalizowania zaburzeń sensorycznych metodą C. Delacato (alternatywa dla Integracji Sensorycznej).
Dotychczas pracowała m.in. w Niepubliczej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublinie. Obecnie swoją ścieżkę zawodową wiążę z Prywatnym Przedszkolem entliczek – pentliczek w Lublinie oraz Akademią Akuku, w której rozwija m.in. autorski program dotyczący samodzielności i samoobsługi, jak również współpracuje z Biurem Turystycznym Tairon Turnusy przy organizacji kolonii stacjonarnych i wędrownych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu.
Ukończone kursy i szkolenia to m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Kurs „Metoda
W. Sherborne”, Kurs „Metoda Delacato”, Fonogesty, Kurs J. Migowego I i II stopnia, Arteterapia.

Dla Puzzle – Dopasowane, Szkolenia prowadzi autorskie szkolenia pt. Praktyczne zastosowanie alternatywnej i wspomagającej komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Podstawy pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu, Rozwijanie umiejętności społeczno-komunikacyjnych w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.


Dobromiła Smolak – oligofrenopedagog, arteterapeutka, trener metody Wideotrening Komunikacji 

Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna (specjalizacja: oligofrenopedagogika), a także studia podyplomowe na kierunku arteterapia. Jest trenerem metody Wideotrening Komunikacji (VIT). Posiada 10-letnie doświadczenie w terapii dzieci z autyzmem metodami niedyrektywnymi (Son-Rise, „3i”). Na co dzień pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, gdzie jest koordynatorem grupy przedszkolnej dla dzieci z autyzmem oraz prowadzi zajęcia indywidualne.

Odbyła wiele szkoleń doskonalących jej umiejętności i warsztat pracy, m.in: Jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z ASD, Original Play – kurs podstawowy, Afazja dziecięca, Rozwój psychoseksualny dziecka z zaburzeniami rozwojowymi, Drogi i mosty (…) strategie uczenia umiejętności społ. osób z ASD, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, NVC – Porozumienie bez przemocy, Floortime w pracy z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Pivotal Response Treatment – szkolenie wprowadzające, Osoby z zespołem Aspergera – świat emocji, Autyzm z klasą. Integracja uczniów z autyzmem, Trudne zachowania – pozytywne podejście, Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się (AAC), PECS – szkolenie podstawowe, Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia, Bajka terapeutyczna, relaksacyjna i edukacyjna, Kurs I stopnia Ruchu Rozwijającego oparty na metodzie Weroniki Sherborne.

Prowadziła i współprowadziła szkolenia i warsztaty, m.in: Niedyrektywne formy pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu (Użgorod, Ukraina), Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci z autyzmem (Równe, Ukraina), Autyzm – kryteria diagnostyczne (Kijów, Ukraina), Samodzielność dziecka ze spektrum autyzmu – konsultacje online dla rodziców, Radość zabawy – terapeutyczne zabawy z dzieckiem z autyzmem w podejściu relacyjnym w przedszkolu – warsztaty w ramach konferencji „Pomiędzy ideą a rzeczywistością”, Basic Strategies for Working with Children with ASD (dla International School of Krakow), Model pracy w grupie przedszkolnej z wykorzystaniem zasad metody 3i – wystąpienie na konferencji „Spektrum autyzmu – spektrum terapii”.


Michał Winnicki – psycholog, trener

Ukończył Psychologię na Uniwersytecie SWPS w Sopocie oraz Stosunki Międzynarodowe na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Obecnie kontynuuje pracę naukową podczas studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim aspektów komunikacji pomiędzy osobami zatrudnionymi w służbie zdrowia a pacjentami.

W pracy zawodowej, jako psycholog wspiera i motywuje pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, opierając się głównie na założeniach i zasadach Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Dialogu Motywującego.

Wiedzą praktyczną i doświadczeniem dzieli się jako trener, prowadząc szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji opieki medycznej i społecznej, pracowników administracji państwowej oraz osób związanych z edukacją – uczniów nauczycieli i rodziców, a także prowadząc zajęcia dydaktyczne dla studentów. Interesuje się jazdą konną i hipoterapią.


mgr Natalia Gumińska – doktorantka, pedagog specjalny – terapeuta, trener

Ukończyła studia doktoranckie na kierunku Pedagogika w Katedrze Psychopedagogiki specjalnej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest przed obroną pracy doktorskiej z zakresu dorosłych osób z autyzmem. Studia magisterskie ukończyła na kierunku Pedagogika specjalna, Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna na Uniwersytecie Pedagogicznym im KEN w Krakowie. Praca magisterska dotyczyła Zaburzeń w zachowaniu a funkcjonowaniu w rolach społecznych młodzieży z autyzmem. W Stanach Zjednoczonych ukończyła stopień C.P.C Certified Professional Coach z zakresu Life Coaching w Instytucie Life Coach of Orange County.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Przedszkolu Międzynarodowym Stokrotka na stanowisku pedagoga specjalnego – terapeuty, przewodnicząc grupie specjalistów ds. wczesnego wspomagania rozwoju. Ponadto w szkołach ponadgimnazjalnych wspierając nauczycieli z zakresu pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z autyzmem i Zespołem Aspergera. Pracowała jako specjalista ds. autyzmu w Fundacji Wspólnota Nadziei Farma Życia w Więckowicach, świadcząc usługi z zakresu wspierania i rozwijania specjalistów pracujących z dorosłymi osobami z autyzmem, gdzie przeprowadzała diagnozy funkcjonalne w oparciu o model TEACCH. Podczas pobytu na stypendium w Nowym Jorku, odbyła ponad 700 godzin szkoleń z zakresu pracy z osobami z autyzmem, była członkiem zespołu ds. zachowań trudnych oraz przeprowadziła badania nt. jakości życia osób z autyzmem w Anderson Center for Autism.

Prowadzi wykłady i ćwiczenia na uczelniach wyższych z zakresu: metodyki pracy z osobami z autyzmem, zachowań trudnych, metodyki pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi, niepełnosprawnościami sprzężonymi itp.

Przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu autyzmu. Brała udział jako prelegentka w wielu konferencjach, seminariach, sympozjach z zakresu autyzmu w Polsce, Norwegii, Francji i Nowym Jorku.
Jest autorką licznych publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu autyzmu m.i.n.: The role of therapy in the life of a child with autism and its family [w:] SOCIALIA 2014, artykuł w monografii, język angielski, Wydawnictwo Belianum, Banska Bystrica 2014, ISBN 978-80-557-0808-9,  Effective Communication as an Option for a Better Social Functioning for People with Autism from an International Perspective, [w:] IJRHSS International Journal of Research in Humanities and Social Studies, artykuł w czasopiśmie naukowym, język angielski, SRYAHWA Publications, Indie Volume 2, Issue 1, January 2015, ISSN Print 2394-6288, ISSN Online 2394-6296, Family Treated as a Value for Child Brought Up an an Educational Care Centre, Case in Poland [w:] Global Journal of Human Social Science: Interdyscyplinary. Volume 15 issue 3 version 1.0, 2015, artykuł w czasopiśmie naukowym, język angielski, ISSN 2249-460x, Podróż w głąb autyzmu, [w:] Dyrektor Szkoły. Miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej, artykuł w czasopiśmie, 11 (263) Listopad, język polski, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015, ISSN 1230-9508 Socjoterapia metodą na pracę z dziećmi z zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym [w:] Współczesne trendy w edukacji dziecka, rozdział w monografii, język polski, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, Konin 2015, ISBN 978-83-65038-15-9, Diagnoza pedagogiczna w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szansą na optymalny rozwój dziecka, Komunikacja w funkcjonowaniu społecznym osób z autyzmem, People with autism in society, publikacja anglojęzyczna we Francji.


Kamila Szulc – psycholog, certyfikowana trenerka w obszarze terapii i edukacji

Pierwsze doświadczenia w pracy terapeutycznej zdobywała w ośrodkach rehabilitacji i terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwłaszcza osób z autyzmem.

W pracy trenerskiej dzieli się doświadczeniami z nauczycielami przedszkoli, kadrą ośrodków pomocy społecznej poszerzając tym samym ich warsztat pracy o zupełnie nowe narzędzia m.in. metody pracy z grupą,  którymi posługuje się: terapia zajęciowa, Terapia Snoezelen lub niedyrektywne formy terapii osób z niepełnosprawnością.

Obecnie wykłada podstawy psychologii w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych oraz pracuje z dziećmi w przedszkolu integracyjnym, tamże projektuje i prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla kadry pedagogicznej i rodziców o rozwoju, edukacji i wychowaniu małego dziecka.


Izabela Zamirska-Rąpała – pedagog, oligofrenopedagog, psychoterapueta, szkoleniowiec

Współpracuję m.in. z: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Instytut Doskonalenia Nauczycieli, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii, Centrum Szkoleń i Psychologii iBiznesu, Wydawnictwo Operon, MDS Centrum Wsparcia Biznesowego, ROME Metis, ZDZ Katowice, prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych. – referencje na życzenie.

Jestem trenerem od ponad 10 lat. Łączę swoją pracę z pasją. Prowadzę warsztaty, szkolenia, wykłady. Dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, bywam mentorem, tutorem, wykładowcą, coachem i terapeutą.

Od ponad 25 lat związana jestem z oświatą, przez 10 lat prowadziłam własny, prywatny gabinet psychoterapeutyczny, przez kilkanaście lat byłam kuratorem sądowym, mam bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą, jestem pedagogiem, coachem, a przede wszystkim szkoleniowcem.

Na przestrzeni lat z powodzeniem realizowałam szkolenia dotyczące rozwoju osobistego i kształtowania kwalifikacji zawodowych czy coachingu, także w oparciu o duże projekty unijne.

Pracuję głównie autorsko i warsztatowo. Realizując cel szkolenia staram się mieć na uwadze potrzeby uczestników w zależności od etapu pracy grupy.


Kamila Szulc – psycholog, certyfikowana trenerka w obszarze terapii i edukacji

Pierwsze doświadczenia w pracy terapeutycznej zdobywała w ośrodkach rehabilitacji i terapii osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zwłaszcza osób z autyzmem.

W pracy trenerskiej dzieli się doświadczeniami z nauczycielami przedszkoli, poszerzając tym samym ich warsztat pracy o zupełnie nowe narzędzia pracy z dziećmi – prezentuje możliwości metod stosowanych w terapii zajęciowej czy podejścia niedyrektywnego w terapii dzieci.

Obecnie wykłada Podstawy psychologii oraz Komunikację społeczną w Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Współpracuje z  Fundacją RoRo prowadząc warsztaty kompetencji rodzicielskich a także z  przedszkolami – integracyjnym oraz terapeutycznym prowadząc konsultacje indywidualne dla rodziców oraz terapię dla dzieci. Tamże projektuje i prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla kadry pedagogicznej i rodziców o rozwoju, edukacji i wychowaniu małego dziecka. Podczas warsztatów dla rodziców skupia się na rozwijaniu kompetencji rodzicielskich w zakresie radzenia sobie z emocjami małego dziecka, budowania z nim relacji oraz wspierania w rozwoju


Zapisz

Zapisz

Przejdź do paska narzędzi